33 5 Ook in het afgeloopen jaar werd nauwkeurig aanteekening gehouden van de personen, die zich voor het eerst bij de afdee- lingen Bouwbedrijf, Metaalbedrijf en Algemeene Bedrijven heb ben aangemeld en dus beschouwd kunnen worden als nieuw worden afgeleid, dat het voor korten tijd wegens werkzaam heden af schrijven verminderd is en de gemiddelde duur van inschrijving langer is geworden. In het verslag van het vorig jaar werd reeds aangetoond, dat uit de daling van het aantal aanbiedingen geen verbetering van de arbeidsmarkt kan worden geconcludeerd. Hetzelfde verschijn sel deed zich in 1936 voor. Het cijfer der aanbiedingen daalde verder van 82017 in 1935 tot 76949 in 1936; het jaargemiddelde steeg van 22960 in 1935 tot 24649 in 1936 (zie staat II). Dit gemiddelde wordt echter sterk beïnvloed door de groote toene ming der werkloosheid in de eerste maanden van het jaar (Januari 27017, Februari 27252). In Februari werd het hoogste aantal ooit in deze gemeente ingeschreven werkloozen bereikt. In het voorjaar liep het werkloozencijfer, wegens seizoen- opleving in allerlei bedrijven, met 5000 terug (in 1934 4000, in 1935 4500). In 1935 bleef de vermindering aanhouden tot in Juni, in 1936 tot in Mei. De grootste toeneming was, evenals in vorige jaren, waar te nemen in de maand September toen het werkloozencijfer plotseling opliep met 1550 en daardoor kwam op 25427. Het aantal ingeschreven werkloozen bedroeg einde Februari 27252, einde Mei 22296, eene vermindering dus van 4956 of 18,2 (in 1935 18,06 in 1934 18,2 Hieruit blijkt dus, dat de seizoenopleving het normale verloop der laatste jaren heeft gehad. Na Mei begon het werkloozencijfer weder te stijgen om einde September (het begin van het winterseizoen) zijn hoogste punt na de daling door het zomerseizoen te bereiken, nl. 25427. In de laatste jaren ging de stijging dan, soms regelmatig soms sprongsgewijze, door tot Januari/Februari van het volgend jaar. Het opmerkelijke verschijnsel deed zich evenwel in 1936 voor, dat de stijging in October niet doorliep. Ze kwam niet alleen tot stilstand, het aantal werkloozen daalde in die maand zelfs met 350, om in November en December weder langzaam, doch met niet meer dan ruim 300, te stijgen. In de maanden October tot en met December 1935 vermeerderde het aanal werkloozen met ruim 2500. Aan het einde van het jaar bedroeg het aantal werkloozen 25405 (in 1935: 25986, in 1934: 23198). VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 628