58 Poliklinieken; consultatiebu reaus voor t.b.c.; wijkver- plegingen. patiënten in het gesticht opgenomen; 2 van deze patiënten zijn gedurende het jaar vertrokken, terwijl 1 patiënt is overleden. In eigen woning werden 116 zieken met 1335 nachtwaken en 373 verpleegdagen verzorgd. Het aantal broeder-verplegers be droeg 10, dat der assistent-verplegers 1. In 1936 zijn 16 417 on- en minvermogende patiënten met in totaal 568878 verpleegdagen door bemiddeling van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon verpleegd in ziekeninrichtin gen (zie bijlage 35, bladz. 41). Algemeene Haagsche Polikliniek. Op de verschillende afdee- lingen werden 19 377 consulten verleend. Op het avond spreekuur (geslachtsziekten) werden 12 997 consulten verleend. De Ver eeniging telde op 31 December 1936 35 leden en Ai contribuanten. Onderlinge Polikliniek ,,'s-Gravenhage”. Het aantal verze kerden bij het ziekenfonds bedroeg 25 293; het aantal bezoekers aan de verschillende afdeelingen heeft in totaal 78 887 bedragen. Op de polikliniek wrerden 43 kleine operaties verricht. Op de tandheelkundige afdeeling der polikliniek van „De Volharding" hadden gedurende het boekjaar 2 September 1935 tot 4 September 1936 9961 behandelingen plaats, w.o. 6 091 vul lingen; het aantal bezoekers was 49443. Polikliniek van de Nederlandsche Vereeniging tegen vallende ziekte. Het aantal verleende consulten bedroeg 363. Zuiderpolikliniek. Voor de avondpolikliniek werden 164 maandkaarten uitgereikt. Het aantal verleende consulten be droeg 526. Vereeniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen. Het aantal aan de polikliniek gegeven consulten van den stads geneesheer bedroeg 12703, dat van de specialisten 14912. De wijkzusters hebben in totaal 417 gezinnen bezocht met 18688 bezoeken waarvan 176 gezinnen van stadspatiënten met 4 743 bezoeken en 338 schoolkinderen behandeld. Het aantal kleine operaties bedroeg 235. Bij het consultatiebureau ter bestrijding der tuberculose werden 554 nieuwe patiënten ingeschreven; 104 patiënten, met 2 214 bezoeken, ondergingen een hoogtezon- behandeling. ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der Tubercu lose. Gedurende het jaar 1936 werden 1440 mannen, 1122 vouwen, 939 jongens en 868 meisjes, totaal 4 369 personen, bij het consultatiebureau nieuw ingeschreven. Hiervan waren 2 042 door dokters gezonden. Het aantal bezoekers bedroeg 9 079 met een totaal van 18174 bezoeken. Van hen, die voor de eerste maal kwamen, bleek 11,6 pCt. aan tuberculose te lijden. Het aantal patiënten, dat via het consultatiebureau naar een sanatorium werd uitgezonden, bedroeg 351, terwijl 73 kinderen op een buitenschool werden geplaatst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 62