33 8 STAAT III. den, terwijl aan deze krachten hier een voortdurend groot tekort bestaat. In de maanden November en December werden ondersch. 225 en 693 mannelijke krachten meer geplaatst dan in de overeen komstige maanden van 1935. Naar schatting vallen hieronder 4 a 500 personen, die korten tijd arbeid vonden in verband met het toen aanstaande prinselijk huwelijk. Het geringe plaatsingscijfer van de maand Juli is in hoofd zaak te wijten aan het slechte weer in die maand; daardoor was bij de afd. Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf alleen reeds in vergelijking met Juli 1935 het aantal plaatsingen 340 minder. Het totaalcijfer der plaatsingen bedroeg voor mannen 13944 en voor vrouwen 10201, te zamen 24145.1) Hieronder volgt een vergelijkend overzicht van de resultaten der arbeidsbemiddeling, zooals die over 1934, 1935 en 1936 te Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht werden ver kregen, met vermelding van het percentage van stijging en daling der aanbiedingen, plaatsingen en aanvragen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Aanbiedingen. Plaatsingen. Aanvragen. 1934 1935 1936 1935 1935 1936 1935 1936 1934 1936 51647 25728 84407 82017 76949 23753 28307 24212 34516 32158 28558 6427 Amsterdam Rotterdam 's-Gravenhage Utrecht 155192 135441 126087 111163 109745 103720 - 6,9 - 5,4 - 6,2 -11.2 41120 19861 38419 39265 19650' 21596 29959 8161 51978 22911 29963 8694 -12,7 - 1,3 - 2,8 - 6,8 49181 22798 - 6,6 2,1 - 1,1 9,9 - 1,9' 3,9 6765 8083 5,3 19,5 Stijging of daling in pCt. 32430 10002 4- 6,5+15,- - 5,4 5,- - 0,5 4-11,4 - - 8,2 Stijging of daling in pCt. Zij komen slechts nu Staging of daling in pCt 1) In dit cijfer zijn om utiliteitsredenen niet begrepen 67 collectanten, en dan voor en zijn buiten beschouwing gelaten ter wille van de vergelijkbaarheid der cijfers. Van deze 67 personen werden geplaatst door de afd. Alg. Bedrijven 45, door de afd. Handels- en Kantoor personeel 13 en door de afd. Bijzondere Bemiddeling 9. 1935 1936 1934 1935 1936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 631