33 11 STAAT VI. de afzonder lijke groepen. f V- M. i V. Voor nadere bijzonderheden over de onderdeelen wordt ver wezen naar de hierachter volgende uiteenzetting bij de betrok ken afdeelingen. Bouwbedrijf. In de bouwnijverheid is, voor zoover den woningbouw betreft, nog steeds geen vooruitgang te bespeuren, hetgeen voornamelijk voor ’s-Gravenliage van groote beteekenis is. Zoolang de bouwnijverheid hier niet opleeft, zal er van terug gang der werkloosheid tot normale proporties geen sprake zijn. I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 1936. 1935. AFDEELINGEN. 763 ')24 145 29 963 82 017 23 146 76 949 32 430 Bijz. Bemiddeling Vrouwelijke beroepen Totaal Waarvan Mannen Vrouwen. 13 256 5 123 56 784 20 165 162 15 15 076 13 944 10 201 162 15 16 103 14 430 18 000 Aanbie- dingen. 22 747 106 1 771 5 423 5 500 3 472 6 669 1 359 13 741 5 012 61 024 20 993 161 15 16 041 Plaat- singen. vragen. 12 950 10 196 161 15 14 823 13 471 16 492 4 103 31 154 709 1 015 794 3 834 829 1 393 2 102 S M. V. M. ?V. M. V. a) a) a) 3 806 30 172 713 864 760 3 786 721 1 553 1 917 139 15 8 670 M. a) 4 350 30 183 782 992 904 Bouwbedrijf Houtbewerking Metaalbewerking. Handels- en kantoor personeel Hotel-, café- en restau rantbedrijf Algem. Bedrijven. Jeugdbemiddeling 19 220 120 1 683 5 067 5 434 3 570 la) 6 839 la) 3 751 1 384 a) a) 1 578 2) 2 155 4 746 30 169 771 1 013 970 3 819 882 1 401 2 349 De hiernavolgende staat geeft een meer gedetailleerd over- 2. Overzicht van zicht van de arbeidsbemiddeling der Haagsche beurs, gesplitst naar haar afdeelingen. 3)a) 153 3) 15 a) 8 489 Aanbie- Plaat- I Aan dingen. I singen. vragen. 3) Zie noot 1 op blz. 8. 2) Dit cijfer betreft jeugdigen beneden 18 jaar, behoorende tot de navol gende bedrijfsgroepen: Bouwbedrijf: 414; Houtbewerking: 70; Metaalbewer king: 445; Hotelbedrijf: 117; Algemeene bedrijven 1109. 3) Deze cijfers betreffen minvaliden, behoorende tot de navolgende be drijfsgroepen: Bouwbedrijf (mannen): 10, (vrouwen): Houtbewerking: 4; Metaalbewerking: 8; Handels- en Kantoorpersoneel (mannen): 2, (vrouwen): 1; Hotelbedrijf (mannen): 6, (vrouwen): Algemeene bedrijven: 123; Vrouwelijke beroepen: 14. De met a) gemerkte getallen moeten derhalve met de bovenstaande en met die, genoemd in noot 1 op blz. 8, verhoogd worden om het totaal der bemiddeling in elke groep vast te stellen. Aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 634