33 14 STAAT IX. Metaalbewerking. Metaalbewerking. In de metaalindustrie is de werkloosheid nog steeds zeer groot. Het aantal ingeschrevenen was op 1 Maart 1936 het hoogst, nl. 2752; dit aantal nam evenwel in den loop van het jaar geleidelijk af, zoodat het op 31 December 1936 ge zonken was tot 2531. Het euvel van het uitstooten van oudere krachten, waarvoor jongeren in de plaats werden genomen, hield in 1936 nog aan. Bij de aanvragen werd meestal als eisch gesteld, dat slechts half-was of althans jeugdige personen wer den gezonden. Het plaatsingscijfer liep iets op, nl. van 1173 in 1935 tot 1235 in 1936. Op te merken valt nog, dat vooral de particuliere werkgevers steeds hoogere vakeischen stellen, ook aan jongere krachten. Men werkt uit kostenoverwegingen zooveel mogelijk met jeugdig personeel, maar tracht de vakkennis van ouderen te benaderen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPER. 1 235 Totaal 1 117 6 599 1 227 Autogeenlasschers Automobielmonteurs Bankwerkers Eleetrieiens Gas- en waterfitters. Instrumentmakers Isoleerders Koper- en blikslagers Machinisten Metaaldraaiers Metaal slijpers Monteurs Rijtuigbekleeders Rijtuigschilders Rijwielherstellers Scheepmakers Smeden Stokers Verwarmingsmonteurs. Wagenmakers Overige beroepen Hiervan zijn geplaatst door de afdeeling Metaalbewerking: 782; Jeugd- bemiddeling: 445; Bijzondere Bemiddeling: 8. Aan biedingen. 84 666 1 426 1 341 144 420 63 84 103 64 79 116 51 103 275 51 292 291 520 84 342 Plaat singen. 15 76 243 236 71 154 9 16 6 10 17 32 9 31 77 7 74 16 67 13 56 Aan vragen. 19 88 232 243 68 154 10 15 8 8 10 36 8 36 90 1 74 6 60 16 45 I Voldane aanvragen. 13 76 224 224 68 152 9 12 6 7 10 32 8 31 74 1 68 4 57 13 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 637