59 Op 1 Januari 1936 waren in huisbezoek 2 728 gezinnen; ge durende het jaar kwamen daar 335 gezinnen bij, zoodat in totaal 3 063 gezinnen werden bezocht. In totaal zijn door de huis- bezoeksters 19 657 bezoeken afgelegd. Het aantal bezoekers op het kinderspreekuur (voor kinderen van 0 tot 6 jaar) bedroeg 655 met 1 035 bezoeken. Nieuw inge schreven werden 401 patiëntjes (210 jongens en 191 meisjes), van wie 5 pCt. aan tuberculose bleek te lijden. 5 kinderen werden in een sanatorium ter verpleging opgenomen, 3 in een ziekenhuis. In het sanatorium „de Lighallen” waren op 1 Januari aan wezig 37 vrouwen en 8 mannen; opgenomen werden in 1935 44 vrouwen en 8 mannen, ontslagen 51 vrouwen en 7 mannen, zoodat op het eind van het jaar 30 vrouwen en 9 mannen werden verpleegd. Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 16 876. In het kindersanatorium „Huis ter Drift” te Doorn werden 76 kinderen verpleegd met 15 536 verpleegdagen. De baten der Vereeniging bedroegen f 175.462,76, de lasten f 176.086,42; nadeelig saldo: f 623,86. Vereeniging 's-Gravenhaagsche Wijkverpleging. Het aantal consulten en behandelingen op de polikliniek bedroeg 40 526. In eigen woning werden 1 678 stadspatiënten verpleegd, waarvoor 18 889 bezoeken werden gebracht. Aan 61 fondspatiënten werden 3 977 bezoeken in eigen woning gebracht. 179 kraamvrouwen werden in totaal 4 656 maal door de kraamverzorgster bezocht. In de barak aan den Nieboerweg en die in den tuin van het wjjk- gebouw waren 191 kinderen met 10 864 verpleegdagen in dag- verpleging. 'Vereeniging Diakonessenarbeid der Ned. Herv. Gemeente. In 376 gezinnen van stadspatiënten en in 8 gezinnen van bus- patiënten werd hulp verleend. Het aantal bezoeken, door de zusters afgelegd, bedroeg voor de stadspatiënten 10 000, voor de buspatiëntën 308. Ten behoeve van stadspatiënten werden 618 baden verstrekt. In dagverpleging kwamen gedurende het ver slagjaar 79 kinderen met in totaal 3750 verpleegdagen. Gedu rende de drie zomermaanden gingen dagelijks 57 kinderen naar Scheveningen met in totaal 3220 verpleegdagen. Vereeniging Diakonessenarbeid in Wijk VIII der Ned. Herv. Gemeente. In het wijkgebouw werden door den geneeskundige van den Gem. Geneeskundigen en Gezondheidsdienst 28 588 con sulten gegeven, terwijl in de gezinnen 19 220 maal hulp verleend werd en 2 507 contróle-bezoeken gebracht werden. In de dag- yerpleging voor volwassenen in het wijkgebouw werden 58 en in het buitenverblijf aan de Jbhan-de-Wittlaan 59 vrouwen opgenomen met onderscheidenlijk 2 239 en 2 930 verpleegdagen. In de dagverpleging voor kinderen werden opgenomen 163 patiëntjes met 12 846 verpleegdagen in het wijkgebouw en 98

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 63