33 17 STAAT XII. Algemeene Bedrijven. Algemeene bedrijven. Bij deze afdeeling zijn ondergebracht alle werklieden voor ongeschoolden en routinearbeid, benevens zij, die werkzaam zijn in beroepen, waarvoor geen vakafdeelin- gen bij de beurs bestaan. Het aantal aanbiedingen liep in slechts geringe mate terug (1935: 15688, 1936: 15361); het aantal plaat singen steeg van 2699 tot 2864, hetgeen voornamelijk te danken is aan de omstandigheid, dat de plaatsing van jeugdige per sonen grooter was dan in 1935 (1935: 934, 1936: 1109). 18 en later vóór, tijdens en kort na het huwelijk van de Prinses. Hieraan is ook te danken, dat het plaatsingscijfer niet veel ver schilt van dat in 1935, want, zooals reeds in het algemeen ge deelte van dit hoofdstuk werd opgemerkt, boekte deze afdeeling in Juli 1936, in vergelijking met Juli 1935 reeds een verminde ring van het aantal plaatsingen met 340. De stijging van het aantal plaatsingen van vrouwelijke krachten vindt haar oorzaak in de steeds grooter wordende be hoefte aan werkmeisjes, waaraan trouwens een permanent tekort bestaat. Het aanbod van Nederlandsch vrouwelijk hotel personeel is nog immer zóó gering, dat nog steeds, vooral voor het badseizoen, werkmeisjes, kamermeisjes, serveermeisjes e.d. in het belang van de seizoenbedrijven uit het buitenland moeten worden betrokken. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Overbrengen 4 739 720 779 733 Aan biedingen. 220 168 248 1 462 54 67 102 66 235 857 65 90 227 766 112 21 230 2 17 75 135 42 28 27 55 54 16 18 Aan vragen. 22 232 2 21 91 144 45 33 31 55 67 18 Voldane aanvragen. 21 230 2 17 75 135 42 28 27 55 67 16 18 Plaat singen. Bloemisten Boekbinders Boekdrukkers Chauffeurs Collectanten Colporteurs Controleurs Emballeurs Expeditieknechts Fabrieksarbeiders Fotografen Huisknechts Kappers Kleermakers Koetsiers

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 640