33 18 I Vrouwelijke beroepen. Bij deze afdeeling viel een vermin dering van het aantal plaatsingen waar te nemen van 195 (1936: 8503; 1935: 8684). In hoofdzaak is dit het gevolg van het ver minderde aanbod van dienstboden (voor dag en nacht) en van costuumnaaisters. Bij de beschouwing van de cijfers der aan biedingen dient men in het oog te houden, dat onder het aanbod in deze beroepen vele krachten schuilen, die uit een oogpunt van geschiktheid en mentaliteit niet voor plaatsing door de openbare bemiddeling in aanmerking kunnen worden gebracht. Het plaatsingscijfer van de dagmeisjes bleef vrijwel onver anderd (1935: 2120; 1936: 2110), dat der dienstboden zonk van 290 in 1935 tot 222 in 1936, dat der costuumnaaisters van 225 in 1935 tot 156 in 1936. Het aanbod van dienstboden voor dag en nacht liep terug van 766 in 1935 tot 597, terwijl de vraag er naar ongeveer drie maal grooter is dan het aanbod; in 1935 was de vraag tweemaal VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 733 720 779 Overgebracht 4 739 119 119 121 2 864 Totaal 2 635 15 361 2 778 Landbouwers Letterzetters Loopknechts Maehinezetters Magazijnkneehts Pakhuisknechts. Portiers Schippers Schoenmakers Schootknechts Sigarenmakers Sjouwers Slagers Tuinlieden Voerlieden Warmoeziers Wasehkneehts Zeevisschers Overige beroepen B Hiervan werden geplaatst door de afdeeling Algemeene bedrijven: 1 623; Jeugdbemiddeling: 1109; Bijzondere Bemiddeling: 132. In het totaal aantal zijn begrepen de plaatsingen van 54 collectanten, die bemiddeld zijn uit de verschillende bovenstaande beroepen. (Zie noot 1 op blz. 8.) Aan biedingen. 67 228 2 160 54 438 58 92 185 151 87 56 3 392 636 412 144 303 61 1 447 651 2 13 658 33 11 24 79 Aan vragen. 733 119 25 2 2 8 1 93 1 15 727 33 11 29 79 Voldane aanvragen. 1 13 657 33 11 24 79 Plaat singen. 972 105 23 2 2 7 1 93 732 105 23 2 2 7 1 93

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 641