33 20 STAAT XV. Jeugdbemiddeling. met de ambachtsscholen werd Jeugdbemiddeling. De afdeeling Jeugdbemiddeling behan delt personen beneden 18 jaar, die, wat hun beroep betreft, behooren tot de afd. Algemeene bedrijven, Bouwbedrijf, Hout bewerking, Metaalbewerking en Hotelbedrijf. Om practische redenen hebben de afdeelingen Vrouwelijke Beroepen en Han dels- en Kantoorpersoneel nog haar eigen plaatsingen van inge schrevenen beneden 18 jaar. Het totaal aantal aanvragen van deze afdeeling was 7614 grooter dan dat der plaatsingen, terwijl toch het aanbod met bijna 6600 uitging boven de plaatsingen. Hieruit blijkt, dat vele vrouwen en meisjes zich aanbieden voor betrekkingen, waar voor ze bij nadere beschouwing van haar capaciteiten niet ge schikt blijken te zijn. De groote vraag naar dienstboden voor dag en nacht, waar aan niet kon worden voldaan, heeft tot gevolg, dat de particu liere bemiddelingsbureaux met winstoogmerk hun aanbod van vrouwelijk huispersoneel in verhoogde mate uit het buitenland betrekken. De cursussen voor dienstmeisjes, in 1934 hier en elders in het leven geroepen, hebben hun invloed nog niet merkbaar kunnen doen voelen. De doorwerking zal nog afgewacht moeten worden. Door nauwe samenwerking bereikt, dat reeds vóór het beëindigen der cursussen de leer lingen bij de Arbeidsbeurs worden ingeschreven. Hierdoor wor den sommigen na het einde van den cursus direct in een bedrijf opgenomen, terwijl voor de anderen het contact met de Arbeids beurs reeds is tot stand gebracht. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Jongens. Meisjes. AF D E E L I N G. Totaal 367 I 1 901 Algemeene Bedrijven Bouwbedrijf Houtbewerking Metaalbewerking Hotelbedrijf Handels- en Kantoorpersoneel Bijzondere Bemiddeling Vrouwelijke Beroepen 297 3 1 601 Geplaatst door afd. Jeugdbemiddeling. 1 109 414 70 445 117 2 155 Geplaatst door de afdeelingen zelf. 297 70 Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 643