33 22 la. Bemiddeling in het district. lb. Vergaderingen met agenten, be zoek van agent schappen. 2. Bemiddeling tusschen de districts arbeidsbeurzen onderling. 3. Bemiddeling uit het buiten land naar de Gemeente en uit de Gemeente naar het buitenland. 1. Werkloosheids verzekering; wachtgeld regeling. VI. NEVENWERKZAAMHEDEN. De werkzaamheden voor de werkloosheidsverzekering zijn niet aan de Arbeidsbeurs opgedragen. Deze worden verricht door een onderdeel der afdeeling Sociale Zaken der Gemeente secretarie. De controle op verplichte inschrijving van werkloozen bij de Arbeidsbeurs werd geregeld gehouden. Regelmatig ontvingen ook dit jaar de afdeeling Sociale Zaken van de Gemeentesecre tarie en de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulp- lc. Werking en werkzaamheden der agent schappen. ld. Omvang der uitwisseling van districtsgemeenten buiten ’s-Gravenhage blijkt uit bijlage IV vraag en aanbod in het district. V. INTERCOMMUNALE EN INTERNATIONALE ARBEIDSBEMIDDELING. De lijst van agenten in het district ’s-Gravenhage is als bijlage V bij dit verslag gevoegd. De instructie van den Directeur der Districts-Arbeidsbeurs schrijft voor, dat de agenten der arbeidsbemiddeling ten minste éénmaal per jaar moeten worden bezocht. Dit is in Mei 1936 geschied. Een vergadering met die agenten is toen niet gehouden. Er waren geen onderwerpen aanwezig, welke een samenroeping rechtvaardigden. In verslagen van vorige jaren werd over de werking en werkzaamheden der agentschappen in het algemeen uitvoerig bericht gegeven. De beteekenis van de arbeidsbemiddeling is ten plattelande in den regel weinig beduidend. De omvang der uitwisseling van vraag en aanbod in de van dit verslag. Tot bijzondere beschouwing geven deze cijfers geen aanleiding. a. Samenwerking met andere arbeidsbeurzen en de Centr. Rijksarbeidsbeurs. De samenwerking met de andere districts-arbeidsbeurzen beperkte zich in 1936 voornamelijk tot huishoudelijk en hotel personeel. De uitwisseling van krachten tusschen de districts arbeidsbeurzen wordt vanzelfsprekend zeer beïnvloed door het groote aanbod van werkzoekenden in alle bedrijfstakken bij de eigen beurs. b. Omvang der intercommunale bemiddeling buiten het district. Deze komt tot uiting in de cijfers vermeld in Bijlage II. De bemiddeling uit en naar het buitenland is zeer beperkt of bijna onmogelijk door de internationale moeilijkheden. Zij komt alleen nog voor ten behoeve van bepaalde hotels met internationaal karakter, benevens voor vrouwelijk huishoud- personeel. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 645