33 24 6. Werkver schaffing. vreemde artisten en musici. Hiervoor bestaat eene afzonderlijke commissie. Het aantal verstrekte vergunningen bedraagt voor ’s-Gra- venhage over de genoemde tijdvakken onderscheidenlijk 3147 en 8585, dat der weigeringen onderscheidenlijk 210 en 219. Om aller lei redenen (vertrek, huwelijk met Nederlanders, weigering van verlenging der vergunning enz.) werden in den loop van het jaar 1470 (17 September 193431 December 1935: 1332) vreem delingen afgevoerd, zoodat het aantal van kracht zijnde ver gunningen op 31 December 1936 bedroeg 8930 (op 31 December 1935: 1815). De grootste groep vreemdelingen is werkzaam als huisper soneel (dienstboden enz.), nl. op 31 December 1936 16 mannen en 6279 vrouwen, terwijl ook onder het pension- en hotelperso neel (mannen 143, vrouwen 824), het kantoorpersoneel (335), in het terrazzo- en granietbedrijf (69), in de metaalindustrie (119) en onder het handelspersoneel (winkel- en magazijnpersoneel inbegrepen 490) een vrij groot aantal werkzaam is. Tijdens het badseizoen is het aantal vreemdelingen in het hotelbedrijf werk zaam 450 a 500 hooger te stellen. Deze vreemdelingen zijn niet allen door Nederlanders te ver vangen; vooral aan vrouwelijk huis- en hotelpersoneel is hier een blijvend tekort, terwijl bovendien bij de beoordeeling dezer cijfers in het oog dient te worden gehouden, dat verscheidene dezer vreemde arbeidskrachten reeds vele jaren in Nederland woonachtig zijn en geacht kunnen worden met de bevolking te zijn samengegroeid. Daarbij komt nog, dat de Regeering op grond van verdragen met vreemde mogendheden, welke zich verplicht hebben in hun land aan Nederlanders het werken toe te staan, gehouden is wederkeerig voor de onderdanen van die staten arbeidsvergunningen te verleenen. a. Werkverschaffing voor gesteunde urerklooze handar beiders. Na pensionneering van den Leider van het Bureau voor Werkverschaffing en Emigratie op 1 Augustus 1936 werd dit bureau krachtens besluit van Burgemeester en Wethouders ondergebracht bij de Arbeidsbeurs. Het bleef aanvankelijk ge huisvest in het gebouw Noordwal 62. Dit leverde echter voor een vlotten gang van zaken groote bezwaren op. Op 2 September 1936 werd daarom het pand aan den Noordwal verlaten en het bureau der Werkverschaffing en Emigratie overgebracht naar de gebouwen der Arbeidsbeurs aan de Prinsegracht en de Lage Nieuwstraat; laatstgenoemd gebouw leent zich vooral zeer goed voor het ontvangen van de vele werkloozen, die in werkver schaffing arbeiden. Het personeel van het Bureau werd ingeschakeld bij dat van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 647