33 26 7. Gemeentelijke personeels- reserve. 1) W.o. 47 van het bijzonder onderwijs. 2) W.o. 28 3) W.o. 32 De uitvoering van de regeling leverde evenwel op den duur zooveel moeilijkheden op en leidde tot dermate ongewenschte toestanden, dat de Minister de regeling met ingang van 1 Mei 1936 introk. Het gevolg daarvan was, dat opnieuw een minimum- loonbedrag voor elk der 150 deelnemende bedrijven moest wor den bepaald, hetgeen voor de betrokken Commissie en de admi nistratie van de Arbeidsbeurs veel arbeid met zich bracht. Nadat alle berekeningen gereed waren gekomen bleek, dat aan een 72-tal tuinders over de maanden Januari t./m. April 1936 in overleg met het Departement van Sociale Zaken een uitkeering kon worden gedaan tot een gezamenlijk bedrag van f 5.775,42. De Gemeentelijke personeelsreserve, welke in 1925 werd inge steld, is vermeerderd met 8 personen, terwijl 23 personen haar verlieten door een vaste aanstelling bij bedrijven en diensten of door ontslag. Het verloop onder de reservisten en de wacht gelders door overlijden, pensionneering, vaste aanstelling bij andere diensten, ontslag, aanvulling enz. is als volgt. 225 reservisten en 264 wachtgelders. Stand op 1 Juli 1925 Werd vroeger de personeelsreserve regelmatig aangevuld tot een aantal groot genoeg om het jaarlijksch verloop te kunnen dekken, in 1933, 1934, 1935 en 1936 werd met aanvulling uit het vrije bedrijf niet voortgegaan, omdat de arbeid bij verscheidene bedrijven en diensten inkrimpt en zelfs een overcompleet aan krachten van bedrijven en diensten naar de personeelsreserve afvloeide. De loonbetaling van reservisten en wachtgelders geschiedt door den Dienst der Personeelsreserve, verbonden aan de Arbeidsbeurs. De hierna volgende staat geeft een overzicht van de plaat sing van reservisten, wachtgelders en in algemeenen dienst gestelde ambtenaren. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 204 235 134 185 112 167 62 141 55 134 98 127 123 120 134 134 122 104 181 213 191 297 2) 176 288 3) (oprichting reserve): Stand op 1 Jan. 1926: 1 1927: 1 1928: 1 1929: 1 1930: 1 1931: 1 1932: 1 1933: 1 1934: 1 1935: 1 1936: 31 Dec. 1936:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 649