60 kinderen met 5 894 verpleegdagen in de openlucht-verpleging aan den Nieboerweg. In het wijkgebouw werden 2482 baden verstrekt en hadden 8 249 hoofd- en 4 075 hoogtezonbehandelingen plaats. Vereeniging voor Wijkverpleging „Bezuidenhout”De zusters hebben 7 266 bezoeken bij patiënten aan huis gebracht; 1939 maal werd hoogtezonbehandeling toegepast. Vereeniging „Wijkverpleging Twentstraat”De dokters gaven op hunne spreekuren 5 343 consulten, de zusters ver leenden op het spreekuur 8 783 maal hulp. Aan 8 kinderen werden 120 baden verstrekt. In 128 gezinnen werden door de zusters 6 310 bezoeken gebracht. 63 patiënten ondergingen een hoogtezonbehandeling. De ontvangsten bedroegen f 3.351,59, de uitgaven f 4.682,32; nadeelig saldo: f 1.330,73. Wijkverpleging „Pniël”. Op de spreekuren der dokters en zusters werd 19 314 maal hulp verleend. Het aantal bezoeken bij 605 gezinnen van stadspatiënten bedroeg 7 432, dat bij 50 ge zinnen van fondspatiënten 2 710. In de dagverpleging werden geholpen 93 kinderen met 7 954 verpleegdagen, terwijl 1168 hoogtezonbehandelingen plaats hadden. R.-K. Wijkverpleging „St. Raphael”. In de 3 klinieken werden in totaal 586 patiënten verpleegd met te zamen 29 930 verpleeg dagen. Voor rekening der Gemeente werden 28 810, voor reke ning van de wijkverpleging 32 780 bezoeken aan patiënten gebracht. Loosduinsche Wijk- en Ziekenverpleging. De zusters hebben in de wijk 5 721 bezoeken afgelegd, terwijl in het wijkgebouw' 253 maal een patiënt werd geholpen. Aan 79 kraamvrouwen w’erden 2 098 bezoeken gebracht. Op het consultatiebureau ter bestrijding der tuberculose werden 313 patiënten onderzocht. Op het spreekuur van den neus-, keel- en oorarts kwamen 563 patiënten; door den oogarts werden 329 en door den tandarts 65 personen behandeld, terwijl het aantal consulten bij den chirurg-uroloog 171 bedroeg. 23 patiënten ondergingen een hoogtezonbehandeling. Vereeniging „Gereformeerde Ziekenverpleging”. In dagver pleging werden 85 kinderen met een totaal van 7 539 verpleeg dagen verzorgd. In de wijk werden 18 004 bezoeken gebracht, waarvan 3 426 aan particulieren, 11 245 aan stadspatiënten en 3333 voor rekening van de diaconie der Gereformeerde kerk. Op de polikliniek van den stadsgeneesheer werd 36157 maal hulp verleend; 6 674 maal had nabehandeling van fonds patiënten plaats. Van hoogtezonbehandeling werd 1938 maal gebruik gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 64