33 28 Dit bedrag wordt gevormd door het wachtgeld en sehade- loon van hen, die: a. niet of moeilijk te werk gesteld kunnen worden in een gelijke of ongeveer gelijke positie als die, waaruit ze op wachtgeld gesteld zijn, b.v. ingenieurs en techn. hoofdambtenaren van Gem.-werken, hoofdambtenaren der Gem.-Secretarie, inspec teurs van politie, opzichters en technisch hoofdopzichter Gemeentereiniging, onderwijzend personeel enz. enz.; b. te werk gesteld zijn in een betrekking, waaraan momenteel een geringere bezoldiging verbonden is dan aan de betrek king welke zij verlieten, zoodat het tekort voorloopig wordt bijbetaald; b. het totaal der door den Dienst der Personeelsreserve over 1936 uitgekeerde loon en en wachtgelden; c. de diensten en bedrijven en diverse Gemeentelijke instellin gen, waarbij en tot welke loonbedragen de reservisten en wachtgelders werden tewerkgesteld. Het „restant wachtgeld” van f 289.120,31 in totaal, komt als hierna aangegeven ten laste van de volgende bedrijven en diensten: VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. f 289.120,31 Afrekening Sehadeloon Personeelsreserve: 12.382,23 f 301.502,54 Gasbedrijf Eleetriseh Bedrijf Duinwaterleiding Telefoondienst Openbaar Slachthuis Bank van Leening Reinigingsdienst Gemeentewerken Plantaoenen Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Ziekenhuizen Koninklijke Schouwburg Stichting Centraal Badbeheer Onderwijs Schoonmaakdienst Politie Brandweer Diversen (Gem. Secretarie (afdeeling Belastingen enz.) Onverhaalbaar verlofgeld. Ziekengeld Sehadeloon f 4.540,08 13.158,56 3.094,62 4.940,11 549,96 4.839,— 3.665,50 34.413,50 1.399,90 704,58 11.575,11 2.722,36 282,30 143.434,70 1.662,50 23.009,03 9.307,58 25.820,92 f 1.397,06 690,86 10.294,31

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 651