61 Het aantal door de Gemeenteapotheek behandelde genees- Gemeente- kundige voorschriften bedroeg 588 040. Voor nadere gegevens apotheek, wordt verwezen naar het verslag dier instelling (bijlage 39). De Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon heeft in 2 325 Hulp in het huis- gevallen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den Dienst houden. hulp bij zieke huismoeders en kraamvrouwen verleend. Nadere gegevens vermeldt het verslag van den Dienst (bijlage 35). Vereeniging „Hulp in het Huishouden”. Door 264 gezinnen werd hulp gevraagd; 223 aanvragen konden worden ingewilligd. Aan jaarlijksche bijdragen werd ontvangen f 638,55; aan giften f 318,50 en aan bijdragen van gezinnen f 228,25. De Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon steunde met f 8.375,46. De jaar lijksche collecte bracht f 890,71 op. De baten bedroegen in totaal f 11.243,05, de lasten f 11.180,92 (w.o. f 2610,67 aan waschgelden voor gezinnen); batig saldo: f 62,13. Vereeniging „Hulp aan Zuigelingen”. In de kliniek werden Zuigelingen, en in het geheel 132 zuigelingen opgenomen, welke te zamen ge- kleuterzorg, durende 7 224 dagen werden verpleegd. Het aantal beschikbare bedjes op 31 December was 28. In de polikliniek kwamen 701 zuigelingen en 676 kleuters in behandeling, waarvan onderschei denlijk 477 en 308 nieuwe patiëntjes waren. Het aantal consulten bedroeg onderscheidenlijk 7 208 en 3 234. Door de huisbezoekster werden 1888 bezoeken af gelegd. Er werden 2 moedercursussen gegeven, waaraan 84 moeders deelnamen. Het aantal vrouwen, dat het bureau voor praenatale zorg bezocht, nam belangrijk toe. De ontvangsten bedroegen f 27.416,65, de uitgaven f 26.128,76, zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f 1.287,89. ’s-Gravenhaagsche Centrale Vereeniging tot bescherming van Zuigelingen en Kleuters. Op de 10 consultatiebureaus werden in totaal 3 539 zuigelingen nieuw ingeschreven; het totaal aantal ingeschrevenen in het verslagjaar bedroeg 5 593. Hiervoor werden in totaal 16 620 huisbezoeken afgelegd en 51 498 consulten gegeven. De moedercursussen genoten wederom leven dige belangstelling. Op de 8 consultatiebureaux voor kleuters werden 1731 kinderen nieuw ingeschreven en overgeschreven van het vorig jaar 1927; in het geheel stonden dus 3 658 kinderen inge schreven, voor wie in totaal 15156 consulten werden gegeven. Bij de 2 consultatiebureaux voor praenatale zorg werden te zamen 236 zwangeren nieuw ingeschreven en overgeschreven van het vorig jaar 21; totaal aantal ingeschrevenen 257. Aan de betrokkenen werden in totaal 671 consulten verleend. Het consultatiebureau aan de Goeverneurlaan beantwoordde niet aan de gestelde verwachtingen, zoodat in verband met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 65