Bijlage 34 voor der Commissie VERSLAG betreffende het Gemeentelijk Bureau Beroepskeuze te ’s-Gravenhage over het jaar 1936. Van de Gemeentelijke Commissie voor Beroepskeuze bleef Samenstelling de heer Dr. H. J. Lovink de functie van voorzitter vervullen, terwijl de Commissie verder gevormd werd door Mej. A. Polak, directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid en de heeren Anth. Folmer, oud-directeur van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, onder-voor- zitter der Commissie, Jac. Cusiel, voorzitter van de afdeeling Den Haag van den Nederlandschen Sehildersgezellenbond, F. B. J. Kuiper, hoofd eener school, J. D. Ros, wnd. directeur van de Academie van Beeldende Kunsten en J. A. Ruhe, pastoor. Het secretariaat wordt waargenomen door den heer J. van Wijk, Chef van de Afdeeling Sociale Zaken der Gemeentesecretarie. Tegen het einde van het verslagjaar bedankte Mej. A. Polak wegens gezondheidsredenen voor het lidmaatschap van de Commissie. Gedurende 15 jaren maakte zij deel uit van de Com missie voor Beroepskeuze, waarvan zij bijna alle vergaderingen bezocht. Haar raadgevingen en wenken waren vooral voor de meisjes-beroepskeuze van groot belang. Het is hier de plaats, Mej. A. Polak voor haar toegewijde, jarenlange medewerking te danken. Burgemeester en Wethouders benoemden in haar plaats tot lid van de Commissie Mej. M. Heinen, directrice van het Natio naal Bureau voor Vrouwenarbeid. Het personeel bestond op 31 December 1936 uit den leider, Personeel, twee adviseurs (van wie één vrouwelijke) en een vrouwelijke kantoorbediende. De Commissie herdacht in haar vergadering van 2 November Werkzaamheid 1936 het 15-jarig bestaan van het Bureau voor Beroepskeuze, der Commissie. Zij meende te mogen vaststellen, dat het Haagsche Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze tusschen de overige bureaux voor beroepskeuze in Nederland in waardeering een goede plaats inneemt. Vele malen werd zijn werkwijze mede tot voorbeeld genomen. Geconstateerd kon worden, dat er nagenoeg geen enkel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 663