34 2 Medewerking en Bijlagen. Werkzaamheid van het Bu reau. Betaling voor adviezen en inlichtingen. in aanmerking komend beroep of eenige opleiding is, of er zijn gegevens van aanwezig: alle aansluitingen na de lagere school; alle h.b.s.-en, openbare en bijzondere; lycea en gymnasia; am- bachts- en vakscholen; middelbaar, technische scholen; univer- siteiten en hoogescholen; kunstscholen; scholen voor maatschap pelijk werk en alle meisjesscholen; handenarbeid en machinale beroepen en voor hoofdarbeid, in ons land en in Nederlandsch- Indië. Het komt praetisch niet meer voor, dat de adviseur op een vraag geen antwoord heeft of dit anders niet spoedig kan verkrijgen. Dat dit beroeps- en onderwijskundig georiënteerd zijn goed bekend is, blijkt uit de vele telefonische verzoeken om een korte desbetreffende inlichting door directeuren en hoofden van onderwijsinrichtingen, door openbare lichamen en diensten en door particulieren. Deze uitgebreide en nauwkeurige kennis van alle opleidings- gelegenheden geeft na de bespreking met adviesvragenden een groote mate van zekerheid een juiste beroeps- en schoolkeuze te doen. De Commissie memoreerde, dat alle bezoeken, gedurende het 15-jarig bestaan aan het Bureau gebracht, volkomen vrijwillig waren. Gelet op de groote verantwoordelijkheid aan een gegeven advies verbonden, blijft de Commissie het principe van de alge- heele vrijwilligheid zoowel van het eerste bezoek als van her haalde bezoeken juist achten. De opbrengst van de verplichte vergoeding bedroeg in 1936 totaal f 620,Ook in dit verslagjaar bleken vele ouders, die voor hun kinderen het Bureau bezochten, werkloos te zijn, waar door hun inkomen bleef beneden de inkomstengrens van f 1200, per jaar, waarboven de betaling verplicht is gesteld. Door het onderzoek- en informatorisch werk zooveel moge lijk te verrichten buiten de perioden van druk bezoek, gelukt het op enkele uitzonderingen na steeds alle ouders en jonge lieden tijdens het spreekuur te ontvangen en de aan een advies verbonden werkzaamheden voor en na de spreekuren tijdig af te doen. Het heeft ook in het verslagjaar niet ontbroken aan de mede- samenwerking. werking van allen, die uit het bedrijfsleven op eenigerlei wijze het Bureau behulpzaam konden zijn. Met den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheids dienst, de Gemeentelijke Arbeidsbeurs en met een aantal instel lingen op het gebied van maatschappelijken steun bestond een goede samenwerking. De toegevoegde bijlagen geven een overzicht van het aantal der aanvragen gedurende het verslagjaar (Bijlage I), van het VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 664