34 3 De Commissie voor de Beroepskeuze, LOVINK, Voorzitter. J. VAN WIJK, Secretaris. ’s-Gravenhage, 31 Maart 1937. genoten onderwijs (Bijlage II) en van de geadviseerde beroepen (Bijlage III). Onder Bijlage I zijn opgenomen de totalen over alle jaren van het bestaan van het Bureau voor Beroepskeuze. Tot goed begrip van hetgeen in de bijlagen is opgenomen Toelichting der wordt hier herhaald, dat de opsomming van de geadviseerde bijlagen, beroepen geen beeld geeft van het karakter der gegeven advie zen, waartoe uitvoerige beschrijvingen noodzakelijk zouden zijn. Voordat tot een beroep en de daartoe noodige opleiding besloten wordt, zijn steeds de vele factoren, welke dit besluit bepalen, onderwerpen van bespreking geweest. Abituriënten van hoogere burgerscholen en gymnasia blij- Algemeene ven belang stellen in de „Algemeene Oriënteering”, die het orienteering. Bureau hun ten aanzien van hun beroepsmogelijkheden vermag te geven. Het zijn de recente gegevens van den adviseur, die een dergelijke oriënteering voor diens bezoeker of bezoekster waar devol doen zijn. Bij „herhaalde bezoeken” moet worden opgemerkt, dat het Herhaalde Bureau daartoe ook rekent hernieuwde aanvragen om advies bezoeken, van personen, die jaren geleden het Bureau voor Beroepskeuze voor de eerste maal bezochten. De bespreking en de voorberei ding tot het hernieuwde advies eischen in die gevallen dikwijls dezelfde zorg als bij een eerste bezoek. De Commissie vertrouwt, dat het Bureau voor Beroepskeuze in zijn tegenwoordigen vorm zijn mooien arbeid zal kunnen blijven voortzetten. Zoolang financieele moeilijkheden ook voor de overheid blijven voort duren, zullen plannen tot uitbouw van het Bureau achterwege moeten blijven. VERSLAG GEM. BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 665