62 de hooge kosten opheffing werd overwogen. (Deze opheffing is inmiddels in het voorjaar van 1937 een feit geworden.) Baten: f 31.489,62, lasten: f 32.163,83; nadeelig saldo: f 674,21. Op het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters van de Loosduinsche Wijk- en Ziekenverpleging werd 3 570 maal een patiëntje onderzocht. Er werden 2 moedereursussen gehouden, waaraan 27 moeders deelnamen. Ten behoeve van zuigelingen werden op de polikliniek van de Vereeniging „Gereformeerde Ziekenverpleging'’ 5 580 en voor kleuters 796 consulten gegeven. Uitzending van De schoolartsen van den Gemeentelijken Geneeskundigen en kinderen naar Gezondheidsdienst hebben 2194 kinderen voor uitzending naar buiten. buiten aanbevolen; hiervan werden 1981 uitgezonden. Nadere mededeelingen hieromtrent treft men aan in het verslag van genoemden Dienst (bijlage 37). De tien bij den Haagschen Raad voor Kinderuitzending aan gesloten vereenigingen waaromtrent nadere mededeelingen volgen hebben, met subsidie van de Gemeente, te zamen 2 494 kinderen uitgezonden. Het aantal verpleegdagen bedroeg 106170, het subsidie f 63.463,88. Zonder Gemeentesubsidie werden 16 kin deren met 948 verpleegdagen uitgezonden. De administratie van den Baad berustte bij den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Haagsch Comité voor Uitzending van Nederlandsche kinde ren naar buiten. In totaal werden 549 kinderen uitgezonden met 22 906 verpleegdagen. Van deze kinderen werden 372 met 15 759 verpleegdagen in gezinnen verpleegd, terwijl 177 met 7147 ver pleegdagen in het koloniehuis werden opgenomen. De duur der uitzending was wederom 6 weken. ’s-Gravenhaagsche Vereeniging voor Gezondheidskolonies. In totaal werden verpleegd 416 kinderen waarvan 287 in het koloniehuis Huize „Hemalie” te Soesterberg met 17 971 ver pleegdagen. De exploitatierekening sloot met een voordeelig saldo van f 892,66. Haagsche Vereeniging voor Christelijke Gezondheids- en Vacantiekolonies. In 1936 werden 351 kinderen uitgezonden met 15 583 verpleegdagen. De afdeeling ’s-Gravenhage van de Katholieke Kinderuit zending in het Bisdom Haarlem heeft in totaal 398 kinderen met 17160 verpleegdagen uitgezonden; hiervan waren 272 kinderen met 11859 verpleegdagen in koloniehuizen en 126 kinderen met 5 301 verpleegdagen in gezinnen ondergebracht. Vereeniging voor Vacantiekolonies voor Israëlietische kin deren. In 1936 werden 57 kinderen uitgezonden met in totaal 1 938 verpleegdagen. Eerste Nederlandsche Vereeniging voor Kleuterzorg „Naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 66