BU lage 35 I. BEHEER. VERSLAG betreffende den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te ’s-Gravenhage over het jaar 1936. De Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon Bestuur, is een zelfstandige Gemeentelijke Instelling van Weldadigheid in den zin van artikel 2, onder la, der Armenwet. De Dienst staat onder een Bestuur samengesteld uit een der leden van het College van Burgemeester en Wethouders als voorzitter en zes leden van den Gemeenteraad, door dezen te benoemen. Het Bestuur onderging in het afgeloopen jaar geen wijziging, zoodat dit op 31 December 1936 was samengesteld als volgt: L. Buurman, voorzitter en I. van der Loo, C. P. Damme, J. G. A. Diepen, A. Folmer, Mr. Dr. W. M. Westerman en D. van der Zee, leden. Als secretaris is de Administrateur van den Dienst aan het Bestuur toegevoegd. De uitvoering der werkloozensteunregeling voor valide arbei ders is in 1934 rechtstreeks onder het beheer van Burgemeester en Wethouders gekomen. De Adjunct-Directeur van den Dienst is met de leiding van het Gemeentelijk Bureau voor Werkloozen- steun belast. De aan de uitvoering der werkloozensteunregeling verbonden werkzaamheden worden verricht door ambtenaren van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 670