35 4 II. PERSONEEL EN GEBOUWEN. Huisvesting. Aantal ambte naren. 2 verpleegsters. 2 2 Overzicht van het personeel van den Dienst op 31 December: Bovendien waren per 31 December 1936 ten behoeve van den Dienst werkzaam in het: Bestedelingenhuis Tehuis voor Ouden van Dagen Verzorgingshuisa Deze verpleegsters zijn in dienst van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Hoewel voor een groot deel van den Dienst door de in 1935 tot stand gekomen verbouwing van de pereeelen gelegen aan de Prinsegracht en Varkenmarkt een practische huisvesting werd verkregen, doet zich nog steeds de behoefte gevoelen aan een betere en meer doelmatige huisvesting van de aan de Laan ondergebrachte afdeelingen. O.m. moesten, in verband met den VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. CATEGORIE. 1934. 3 4 4 4 19 19 9 15 24 22 21 6 21 4 372 Totaal 4 419 2 269 4 386 99 8 7 4 59 8 1 85 31 8 14 70 7 4 82 31 9 17 15 2 150 36 3 5 1 24 2 19 9 2 13 60 12 3 1 60 6 5 71 24 3) 7 3 Te zamen. 96 15 8 2 8 5 90 33 9 16 95 11 9 3 Directeur, Adjunct-Directeur, Admini strateur en Hoofdcommies Hoofdkantoor: administratief personeel controleurs bij de administratie boden en portiers personeel voor algemeenen dienst Bureau voor Armlastigen2) personeel voor steunverleening administratief personeel zaalwachters Bureau voor Werkloozensteun personeel voor steunverleening administratief personeel boden, zaalwachters en telefoniste Bestedelingenhuis Tehuis voor Ouden van Dagen Verzorgingshuis Blindenzorg I 1935. 1) Het personeel van het Hoofdkantoor verricht tevens administratieve werkzaamheden voor het Gemeentelijk Bureau voor Werkloozensteun. 3) Op 81 December 1936 waren hiervan werkzaam voor den onderzoekingsdienst van het Haagsch Crisis Comité 7 controleurs en 1 administratieve ambtenaar. 3) Hieronder begrepen 1 ambtenaar op non-actief. 1936. Vast. Tijdeiyk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 671