91 I 35 8 Oorzaak der Aantal partijen, dat in den loop van het verslagjaar eens of armlastigheid, meermalen in ondersteuning is opgenomen, gesplitst naar de omstandigheden, welke tot het verstrekken van ondersteuning hebben geleid. Aantal partijen naar de kerk genootschap, pen verdeeld. Overzicht van het aantal partijen naar de kerkgenootschap pen verdeeld. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Kooplieden en venters. Armlastigen. Totaal. 6 3 25 449 Totaal 610 2105 547 Kerkgenootschappen. 1 12 1018 603 Totaal 10293 9148 2928 4073 13221 42 1 2 1. Tijdeltjke ziekte 2. Voortdurende ziekte 3. Ouderdom 4. Ontstentenis kostwinner 5. Gedeeltelijke werkloosheid 6. Andere oorzaken Ned. Hervormden Roomsch-Katholieken Evangelisch-Lutherschen Gereformeerden Ned. Israëlieten Remonstranten Doopsgezinden Christ. Gereformeerden Hersteld-Apostolischen Apostolischen Waalsch-Hervormden Lutherschen Adventisten Oud-Roomschen Oud-Gereformeerden Portugeesch-Israëlieten Duitsch-Evangelischen Vrö-Evang. Gemeente Vrij-Katholieken Grieksch-Katholieken Baptisten Boeddhisten Darbisten Mormonen Mohammedanen Vrije Gemeente Zonder kerkgenootschap 303 76 188 53 1130 355 op 1 Jan. 1986 in onder steuning. in onder steuning opge nomen. Vrou wen. in totaal onder steund. 507 172 372 548 1508 604 204 85 afge voerd. Vrou wen. 2 1 4561 3695 184 235 325 41 41 15 29 14 10 32 3 9 13 10 14 5 1 5 10 3 7 1 12 19 7 36 351 36 98 4144 3302 175 180 283 38 38 13 22 16 10 35 4 5 16 7 11 8 1 4 8 2 6 1 10 1 808 1644 1383 57 140 132 11 19 8 14 8 3 2 2 6 2 6 7 2 1 4 4 1 2 5788 4685 232 320 415 49 57 21 36 24 13 37 6 11 18 13 18 10 2 8 12 3 8 1 22 1 1411 10 1 393 Man nen. 16 3 72 28 47 1 241 60 1227 990 48 85 90 8 16 6 7 10 3 5 3 2 5 3 4 5 1 3 2 Hoofden van gezinnen. Man nen. 3711 Man- nen. Eenloopenden. I Tot I Vrou- I wen. Eenloopenden. I Man- I nen. Hoofden van gezinnen. j Vrou- I wen. 1 334 113 j 61 101 i 143 1 101 i Aantal part ij en uit onder- I op 31 Dec. steuning 1936 in onder steuning.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 675