35 10 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936. 1934. 1935. f 3.923.440,69 Toegekend f 2.487.147,74 f 3.092.208,88 117.817,10 84.685,57 56.252,61 Ingehouden n f 3.805.623,59 f 2.430.895,13 f 3.007.523,31 15.289,50 af 53.858,24 8.096,23 bjj bij f 3.751.765,35 f 2.438.991,36 Netto f 3.022.812,81 44.463,39 28.359,36 >5 f 3.707.301,96 1) Waaronder f 216.746,— voor kooplieden en venters. Te verrekenen over andere jaren Rente inge volge sociale wetgeving en pensioen. Het in 1936 gemiddeld toegekend steunbedrag bedraagt voor kooplieden en venters f 8,66 en voor anderen f 8,per partij en per week. Meervoudige In 1936 werden 1317 partijen mede door kerkelijke en parti- ondersteuning. culiere instellingen gesteund, in 1935: 1298 partijen en in 1934: 1564 partijen. Door de ongunstige tijdsomstandigheden zijn mede-ondersteunende instellingen niet meer in die mate als voorheen tot steunen in staat. Behalve ondersteuning van de Gemeente en een particuliere instelling van weldadigheid, genoten 57 partijen bovendien weezenrente, 6 partijen bovendien pensioen. Met een bedrag aan ondersteuning alleen van den Dienst, genoten 194 partijen weezenrente, 86 partijen pensioen. Tevens genoten 2359 vanwege den Dienst ondersteunde personen van 65 jaar en ouder de rente, bedoeld in de artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet. Vorig jaar bedroeg dit aantal 2271. Aan voorloopige ondersteuning, verstrekt in afwachting van van wekelijksche ondersteuning, werd in 1936 voor 21.429 gevallen uitgekeerd f 169.831,19, waarvan als nood- steun f 117.588,17 en ais eerste uitkeering f 52.243,02. De netto uitbetaalde bedragen bedroegen voor wekelijksche Voorloopige ondersteuning, de toekenning Wekelijksche ondersteuning, ondersteuning in totaal: waarvan betaald aan ondersteunden in de werkverschaffing I f 2.994.453,45

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 677