35 11 Aan steun van bijzonderen aard werd f 327.839,66 uitgegeven, Steun van bijzon welk bedrag is samengesteld als volgt: deren aard. De brandstoffenbijslag voor armlastigen, welke het vorige seizoen f 1,75 per 14 dagen bedroeg, werd voor November vast gesteld op f 1,25 en voor December als in het vorig seizoen op f 1,75 per 14 dagen. Aan noodvoorzieningen werd in den loop van het verslagjaar Noodvoorzie- voor 4590 gevallen f 38.480,50 uitgegeven. ningen. O.a. ingevolge de zgn. „armslag-circulaire” werd aan werk- Uitgaven ten loozen betaald ten laste van den Dienst, zonder dat daarin door het Rijk werd bijgedragen f 53.053,63, samengesteld als volgt: f 19.225,90 Eenige malen kon een bepaald bedrag van, hetzij rechtmatig Verhaal van ver- dan wel onrechtmatig, genoten steun ineens worden terugge vorderd, soms door bemiddeling van den kantonrechter, doch gewoonlijk door minnelijke schikking. Bovendien werden gedurende 1936 in 1408 gevallen, hetzij door vrijwillige betaling hetzij door toepassing van de artikelen 63 en volgende der Armenwet, verstrekte steungelden in weke- lijksche of maandelijksche termijnen van de wettelijk aange wezen onderhoudsplichtigen of, na beëindiging der ondersteu ning, van de ondersteunden zelf teruggevorderd. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 20.087,08 16.770,- 1) f 327.839,66 9.723,67 6.470,92 behoeve van werkloozen ingevolge de „ruimere arm- slag”-cireu- laire. leenden onder stand. brandstoffenvoorziening kerstuitkeering handelsgeld, reisgeld e.d kleeding, ligging en schoeisel ziekenvoedsel verloskundige hulp losse giften, verhuiskosten, premiën ingevolge sociale wetgeving enz extra uitkeering ter gelegenheid van de ver loving van H.K.H. Prinses Juliana 119,20 4.270,68 2.104,47 aanvullende ondersteuning kerstuitkeering handelsgeld, reisgeld e.d. kleeding, ligging, schoeisel speciale voedingsmiddelen of bijslag voor voeding 11.138,79 verloskundige hulp en toelage bij gezinsvermeer- dering losse giften voor verhuiskosten enz. f 166.578,27 17.587,75 88.824,80 3.695,16 11.815,79 2.480,81 1) Ter gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana werd aan de ondersteunden voor éénmaal een extra uitkeering verstrekt, Deze bedroeg bii een wekelijksch steunbedrag tot en met f 4,f 1,boven f 4,t./m. f 7,— f 1,50; boven f 7,t./m. f 10,f 2,en boven f 10,f 2,50. f 53.053,63

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 678