35 12 van het aantal verlagingen en Ingevolge minnelijke schikking werd in 1936 in totaal f 79.773,87 terugontvangen, waaronder bedragen van f 2.000,— (2 maal), f 1.803,f 1.371,75 en f 1.059,60, die ineens werden betaald. Ingevolge rechterlijke uitspraak op grond van de artt. 63 e.v. van de Armenwet werd f 14.674,18 terugontvangen. In totaal werd als bijdrage in, restitutie en verhaal van ondersteuningsgelden f 94.448,05 aan den Dienst terugbetaald. In 92 gevallen gaf de terug- of invordering aanleiding de hulp van den kantonrechter in te roepen, waartoe 74 verzoek schriften ingevolge artikel 64, le lid sub 1, juncto 65 der Armen wet en 18 staten van kosten ingevolge artikel 64, le lid sub 2, juncto 69 van genoemde wet werden in gediend. In 30 van de eerder vermelde 74 gevallen werd na de rechterlijke uitspraak alsnog een schikking getroffen tot rechtstreeksche betaling aan den Dienst, waardoor inhouding op loon door den werkgever niet behoefde te geschieden. Wegens het onrechtmatig in ontvangst nemen van steun gelden werden 134 gevallen ter kennis van de Politie gebracht. B. Ongeorganiseerde werklooze werknemers. De ondersteuning aan valide werklooze werknemers, die aan de door den Minister gestelde voorwaarden voldoen, vindt plaats ingevolge de Rijkssteunregeling. Deze steunregeling, eerder gewijzigd met ingang van 1 Juli 1934, werd opnieuw gewijzigd met ingang van de steunweek 1319 September 1936. Het aantal behandelde gevallen voor wekelijksche ondersteu ning ten behoeve van ongeorganiseerde werkloozen bedroeg in 1934 46829, in 1935 43466 en in 1936: 51403, waarvan: De belangrijke toeneming verhoogingen is o.m. een gevolg van de door het Departement van Sociale Zaken voorgeschreven intrekking der huurbijslagen en de kort daarna gevolgde invoering van de zgn. overgangs- toelage. Door den Armenraad werden 2417 rapporten uitgebracht tegen 2800 in 1935 en 3469 in 1934. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1935. 1936. 1934. 51403 43466 46829 Aantal aan vragen. toekenningen verhoogingen verlengingen verlagingen intrekkingen afwijzingen 9676 1634 16403 6106 10120 2890 8347 2757 20138 3373 7664 1187 7971 5770 23222 6272 7217 951 Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 679