63 zinnigen en ze nuwpatiënten. het Strand”. In het strandpaviljoen werden 85 kinderen met 4 019 verpleegdagen verzorgd, in het gebouw aan de Duiveland- schestraat 362 kinderen met 14 792 verpleegdagen. Onder de 447 verpleegde kinderen waren er 313, waarvoor door de ouders minder dan 10 cent per verpleegdag werd bijgedragen. V ereeniging „Zorg voor het achterlijke kind”. 195 kinderen konden worden uitgezonden met een totaal aantal verpleeg- dagen van 8936. De baten bedroegen f 14.797,68®, de lasten f 13.151,85; voordeelig saldo: f 1.645,835. Nederlandsche Vereeniging Vacantieoord voor Lichamelijk gebrekkigen. Uitgezonden werden 48 kinderen met 8 936 ver pleegdagen. Vrijzinnig Christelijke Vacantiekolonie „Naar Buiten”. Uit gezonden werden 17 kinderen met 612 verpleegdagen. Herstellingsoord „Villandry”Uitgezonden zijn 32 kinderen met 4141 verpleegdagen. De uitrukdienst van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Eerste hulp. Gezondheidsdienst heeft in 1936 6 445 maal hulp verleend (w.o. bij 1404 ongevallen door straatverkeer en 225 door bedrijf s- arbeid), de postendienst 27 797 maal (w.o. bij 2 604 ongevallen door straatverkeer en 3 850 door bedrijfsarbeid). Nadere ge gevens treft men aan in het verslag van den genoemden Dienst (bijlage 37). De Vereeniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen, de Wijkvereeniging Pniël, de R.-K. Wijkverpleging „St. Raphael", de Loosduinsche Wijk- en Ziekenverpleging, de Vereeniging Gereformeerde Ziekenverpleging en de Vereeniging voor Wijk verpleging „Bezuidenhout” verleenden onderscheidenlijk aan 1 658, 193, 2 340, 88, 1 772 en 23 personen eerste hulp bij onge lukken. Krankzinnigengesticht „Oud-Rosenburg”. Op 31 December Zorg voor krank- 1936 waren behalve de geneesheer-directeur 4 geneesheeren aan het Gesticht en de daaraan verbonden Ramaer-Kliniek werk zaam. Het verplegend personeel bestond uit 52 verplegers en 117 verpleegsters. Op 1 Januari 1937 waren in het Gesticht aan wezig 424 patiënten (161 mannen en 263 vrouwen)24 patiënten waren met verlof. Het aantal verpleegdagen in 1936 bedroeg 149 847. In de Ramaer-Kliniek waren op 1 Januari 1937 aanwezig 105 zenuwpatiënten (49 mannen en 56 vrouwen)het aantal ver pleegdagen in 1936 bedroeg 36 120. Krankzinnigengesticht „Bloemendaal”. Op 31 December 1936 waren 6 geneesheeren aan de Stichting en de daaraan verbon den Kliniek „Ockenburgh” werkzaam. Het verplegend personeel bestond uit 56 verplegers en 166 verpleegsters, het overige vaste personeel uit 74 personen. In de registers van de Stichting I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 67