35 13 8& Het aantal ongeorganiseerde werkloozen met een wekelijk- Aantal onder- sche ondersteuning bedroeg over de jaren 1934 t./m. 1936: steunde par- i tijen. Het gemiddeld aantal wekelijks ondersteunde partijen be droeg in 1934 5016, in 1935: 5247 en in 1936: 6141. Naar vakgroep zijn de ongeorganiseerde werkloozen, die Indeeling naar gedurende het verslagjaar wekelijksehe ondersteuning hebben vakgroep, genoten, als volgt te onderscheiden. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Hoofden van gezinnen en eenloopenden. 1935. 1936. 1934. I Stand op Totaal, i Afgevoerd. Vakgroepen. 1286 1605 1413 2699 1094 73 80 48 121 41 958 323 635 516 442 430 408 379 787 357 178 167 345 109 236 591 1658 1067 483 4826 5924 10750 4072 979 267 72 184 438 212 29 17 35 23 13 5685 3807 9492 4251 5241 689 279 116 166 345 186 19 31 20 12 50 398 48 188 350 783 54 33 29 517 328 86 137 317 171 17 9 43 27 13 1151 218 102 213 466 227 31 20 42 1668 546 Stand op 31 Dec. 1936. 27 20 1175 6678 5241 4921 10162 4238 5924 5924 4826 10750 4072 6678 0 Hieronder begrepen 922 losse werklieden, die niet tot een bepaalde vakgroep gerekend kunnen worden. Bijge- 1 Jan. 1936. komen. Bouwvakarbeiders Diamantbewerkers Fabrieks- en transportarbeiders Visscherjj en scheepvaart Werknemers in het drukkers en boekbindersbedrijf Handels-, kantoor- en winkel bedienden Hotel-, café- en restaurantper- soneel Houtbewerkers, behangers en stoffeerders Kapperspersoneel Werknemers in de kleding industrie Land- en tuinarbeiders Metaalbewerkers Werknemers in het rijwiel- en autobedrijf Opzichthoudend personeel Sigarenmakers en tabaksbe werkers Toonkunstenaars Werknemers in de bedrijven van voedings- en genotmid delen Niet behoorende tot een der vorige groepen Totaal Op 1 Januari in ondersteuning In ondersteuning opgenomen In totaal ondersteund Uit ondersteuning afgevoerd Op 31 December in ondersteuning

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 680