35 15 De netto uitbetaalde bedragen voor wekelijksche ondersten- Wekelijksche ning bedroegen in totaal: steunbedragen. van ver leenden onder stand. Aan steun van bijzonderen aard werd ten behoeve van onge- Steun van bjjzon- organiseerde werkloozen in 1936 uitgegeven f 123.187,18, welk deren aard, bedrag is samengesteld als volgt: brandstoffenvoorziening kerstuitkeering extra-uitkeering ter gelegenheid van de ver loving van H.K.H. Prinses Juliana Aan brandstoffen werd in November aan werkloozen ver strekt 2 hl cokes of 1 hl eierkolen en gedurende December 3 hl cokes of l!/2 hl eierkolen per 14 dagen, overeenkomende met f 1,23, onderscheidenlijk f 1,84 per verstrekking. Gedurende het vorig seizoen van November 1935 tot en met Maart 1936 werd dezelfde hoeveelheid brandstoffen verstrekt als voor December 1936 is bepaald, hetgeen toen overeenkwam met f 1,78 per verstrekking. Aan noodvoorzieningen werd in den loop van het verslagjaar Noodvoorzie- voor 5824 gevallen aan ongeorganiseerde werkloozen f 48.171,50 ningen. uitgegeven. Eenige malen kon een bepaald bedrag van hetzij rechtmatig Verhaal dan wel onrechtmatig genoten steun ineens worden terugge vorderd. Bovendien werd in 1936 voor 17 gevallen een deel der verstrekte steungelden in wekelijksche of maandelijksche ter mijnen terugontvangen. In totaal werd ontvangen f 3.665,81. Honderd vier en zeventig gevallen van onrechtmatig in ont vangst nemen van ondersteuningsgelden werden ter kennis van de Politie gebracht. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936. 1935. 1934. f f 14.492,50 f 123.187,18 1) k f 2,50 voor éénmaal over de week 13/19 September 1936. Toegekend Ingehouden Te verrekenen over andere jaren Netto Waarvan betaald aan ondersteunden in de werkver schaffing f 3.016.113,75 299.703,77 f 2.716.409,98 90.666,94 18.027,74 3.609.791,40 269.491,81 f 3.340.299,59 206.907,03 f 2.613.774,12 166.388,05 f 3.128.030,01 bij 10.450,51 f 2.820.681,15 f 3.073.991,25 263.760,61 f 2.810.230,64 af 45.881,53 f 3.294.418,06 bij 7.348,22 f 2.723.758,20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 682