35 16 Aantal onder steunde partijen. Aantal aan vragen. Het gemiddeld aantal wekelijks ondersteunde partijen be droeg in 1934 4568, in 1935: 5271 en in 1936: 5867. C. Georganiseerde werkloozen. De ondersteuning aan valide werklooze werknemers, die aan de door den Minister gestelde voorwaarden voldoen, vindt plaats ingevolge de Rijkssteunregeling. Deze steunregeling, eerder gewijzigd met ingang van 1 Juli 1934, werd opnieuw gewijzigd met ingang van de steunweek 13/19 September 1936. Een overzicht van het aantal steunaanvragen, uitgebrachte rapporten en verzonden beslissingen volgt hieronder. De belangrijke toeneming van het aantal verlagingen en ver hoogingen is o.m. een gevolg van de door het Departement van Sociale Zaken in September 1936 voorgeschreven intrekking der huurbijslagen en de kort daarna gevolgde invoering der zgn. overgangstoelage. Het aantal georganiseerde werkloozen, dat ondersteund werd, bedroeg: Het aantal verzonden beslissingen is onderverdeeld als volgt: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Steunaanvragen. 1935. 1936. 1934. 1936. 1935. Op 1 Januari in ondersteuning In ondersteuning opgenomen In totaal ondersteund Uit ondersteuning afgevoerd Op 31 December in ondersteuning 1934 1935 1936 Uitgebrachte rapporten. 24049 32856 40071 Verzonden beslissingen. 30382 45174 65082 7719 10796 17374 15006 3389 3173 7625 25865 44840 51019 1 5702 4198 9900 3658 6242 6242 3860 10102 3794 6308 4803 4510 9313 3611 5702 toekenningen verhoogingen verlengingen verlagingen intrekkingen afwijzingen andere mededeelingen 7919 4299 14068 9389 1903 3547 4049 45174 65082 1) In het aantal steunaanvragen zijn begrepen 24.856 door het Gemeentelijk Bureau voor Werkloozensteun uitgeschreven formulieren voor verlenging van den duur der ondersteuning. In voorgaande jaren werden voor deze gevallen door de desbetref fende organisaties steunaanvragen ingediend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 683