19 35 Het bedrag van den steun van bijzonderen aard ad f 160.531,66 is als volgt samengesteld: strekte onder steuning. Aan brandstoffen werd in November aan werkloozen ver strekt 2 hl cokes of 1 hl eierkolen en gedurende December 3 hl cokes of l>/2 hl eierkolen per 14 dagen, overeenkomende met f 1,23, onderscheidenlijk f 1,84 per verstrekking. Gedurende het vorig seizoen van November 1935 tot en met Maart 1936 werd dezelfde hoeveelheid brandstoffen verstrekt als voor De cember 1936 is bepaald, hetgeen toen overeenkwam met f 1,78 per verstrekking. De uitkeering der steunbedragen geschiedde, met uitzonde ring van enkele organisaties, evenals vorige jaren door tusschen- komst van de vakvereenigingen. Voor de door de organisaties te voeren administratie wordt tot wederopzegging een vergoe ding betaald. Deze vergoeding bedraagt wekelijks 7 cent voor eiken gesteunde boven het gemiddelde aantal ondersteunden over het jaar 1930, vermeerderd met 25 De maximum-uit- keering per vakvereeniging bedraagt f 2.500,per jaar. Ook dit jaar kon eenige malen een bepaald bedrag aan on- Verhaal vanver- rechtmatig genoten ondersteuning ineens worden teruggevor derd, terwijl in andere gevallen het bedrag in wekelijksche of maandelijksche termijnen werd teruggevorderd. In totaal werd ontvangen f 4.179,62. Tweehonderd vier en veertig gevallen van onrechtmatig in ontvangst nemen van ondersteuningsgelden werden ter kennis van de Politie gebracht. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. f 160.531,66 1) H 2,50 voor éénmaal over de week 13/19 September 1936. brandstoffenvoorzieningf 122.553,63 kerstuitkeering2L498.03 extra-uitkeering ter gelegenheid van de ver loving van H.K.H. Prinses Juliana 16.480,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 686