35 20 D. Totale kosten voor directen onderstand. Overzicht van de totale kosten voor directen onderstand. Hierna volgt een overzicht van de uitgaven voor directen onderstand in 1936, zoowel ten behoeve van armlastigen als ten behoeve van ongeorganiseerde en georganiseerde werkloozen. In de kosten van steunverleening ten behoeve van valide werkloozen, die gesteund worden overeenkomstig de Rijkssteun- regeling, wordt door het Rijk aan de Gemeente een bijdrage uit het bij de wet ingestelde Werkloosheidssubsidiefonds verleend. Het percentage, dat van het aan de werkloozen uitbetaalde steunbedrag door het Rijk wordt terugbetaald, wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor 1935 is dit percentage geraamd op 52,6. Sedert 1 Januari 1935 wordt bij de subsidieering in de steun verleening aan werkloozen geen onderscheid meer gemaakt tusschen crisis- en niet-crisiswerkloozen. Blijkens vorenstaande tabel werd als restitutie, bijdrage en verhaalde ondersteuning in totaal terugontvangen f 102.293,48. De terugvordering voor de jaren 1934 en 1935 bedroeg onder scheidenlijk f 76.042,63 en f 90.399,35. Dat de terugvordering ook thans ten opzichte van vorige jaren nog is toegenomen, is mede een gevolg van het feit, dat met het voortduren der slechte economische omstandigheden meer personen in ondersteuning werden opgenomen, waarvoor onderhoudsplichtigen een bijdrage konden verleenen. Ter vermijding van onnoodige administratie is wederom, VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Totaal. 113.680,74 16.208,85 13.700,40 f 4.296.506,94 f 3.413.069,43 f 3.993.032,73 f 11.702.609,10 269.980,64 49.300,92 173.365,05 47.314,67 n f 3.586.434,48 f 4.042.333,65 f 11.972.589,74 f 4.343.821,61 4.179,62 102.293,48 3.665,81 94.448,05 n f 4.249.373,56 f 3.582.768,67 f 4.038.154,03 f 11.870.296,26 Netto uitbetaald 3.128.030,01 f 3.804.015,60 159.107,88 n n n Voorloopige ondersteuning Wekelijksehe ondersteuning Bijslag Werkloozenkasuitkeering Steun van bijzonderen aard Noodvoorzieningen Totaal Terugontvangen als bijdrage, resti tutie en verhaalde ondersteuning Bovendien werd betaald ten behoeve van in de werkverschaffing ge plaatste ondersteunden 169.831,19 f 3.707.301,96 380 893,29 38.480,50 123.187,18 48.171,50 16.208,85 663.188,35 100.352,40 Armlastigen. f Uitgaven wegens directen onderstand. Ongeorg. Georgan. werkloozen. werkloozen. f 283.511,93 10.639.347,57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 687