35 21 voor zoover mogelijk, bevorderd dat bijdragen van onderhouds plichtigen rechtstreeks aan de belanghebbenden werden voldaan. Zoo noodig worden in voorkomende gevallen ondersteunden verwezen naar de Commissie van Onderhoudsplicht. Deze Com missie stelt zich ten doel het treffen van een schikking tusschen behoeftigen en hunne onderhoudsplichtige verwanten omtrent de bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Bij weigering van onderhoudsplichtigen tot het verleenen van een bijdrage dienen de werkloozen zich rechtstreeks te wenden tot het Bureau voor Consultatie bij den Hoogen Raad der Nederlanden, ten einde een alimentatieprocedure in te stellen. Dit heeft tot gevolg, dat voor de werkloozen de bijdragen van onderhoudsplichtigen rechtstreeks aan de betrokkenen worden afgedragen, waardoor dan de ondersteuning met een gelijk bedrag kan worden verminderd. Door het verleenen van voorschotten en borgstellingen konden Voorschotten en verscheidene personen opnieuw in eigen onderhoud voorzien of borgstellingen, werd hun armlastigheid voorkomen. E. Werkverschaffingen. In de Haagsche Werkverschaffing waren op 1 Januari 1936 Uitkeeringen ter 434 personen werkzaam. Gedurende het verslagjaar werden aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs 4015 personen voor plaatsing opgegeven. Hiervan werden 3245 personen één of meer malen geplaatst (716 georganiseerde en 2205 ongeorganiseerde w’erk- loozen, 287 armlastigen en 37 kooplieden en venters). In totaal waren in 1936 werkzaam 3679 personen met 4328 tewerkstellingen. Hiervan werd in 3873 gevallen gewerkt voor het steunbedrag vermeerderd met 10 en in 455 gevallen tegen een vastgesteld loon. De betaling van de loonen en het daarin begrepen steunbedrag geschiedde door de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Hieronder volgt een overzicht van de voor rekening van den Dienst betaalde, in de loonen begrepen, steunbedragen. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Armlastigen. Totaal. f 878,50 550,50 f 328,— f 44.463,39 258.728,58 166.388,05 2.300,78 n I n f Voorloopige onder steuning Wekelijksche onder steuning Steun van bijzonderen aard Ongeorg. werkloozen. Georg, werkloozen. zake werkver schaffing door of vanwege de Gemeente ondernomen. 1.423,78 49.300,92 10.373,56 f 269.980,64 47.877,14 6.649,— f 173.365,05 f 47.314,67

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 688