35 22 W aakdienst Rundvleeseh en Onvermengde margarine. De op 4 December 1933 aangevangen distributie van het door gehakt in blik, de Nederlandsche Veehouderijcentrale beschikbaar gestelde ge- Voor bewaking van verschillende Gemeentewerken werden ondersteunden aangewezen. Op 1 Januari 1936 waren 7 personen in den waakdienst werkzaam, terwijl in den loop van het jaar 86 personen werden geplaatst, zoodat gedurende het verslagjaar bij den bewakingsdienst 93 personen werkzaam waren. In 1936 verrichtten 84 personen, nl. 59 t.b.c.-patiënten en 25 zenuwpatiënten, bij wijze van arbeidstherapie, bij de Gemeente- plantsoenen werkzaamheden. Aan de tbc.-patiënten werd uitbetaald f 7.689,77. Hiervan werd f 2.228,36 van de Gemeenteplantsoenen terugontvangen, zoodat pro resto voor rekening van den Dienst kwam f 5.461,41. Voor de tewerkgestelde zenuwpatiënten, die van den Dienst ondersteuning genoten en waarvoor de ’s-Gravenhaagsche Ver- eeniging „Dr. Schroeder van der Kolk” subsidie van de gemeente ’s-Gravenhage ontving, werd van de Gemeenteplantsoenen terug ontvangen f 3.917,98, welk bedrag werd geboekt op „Restitutie ondersteuning”. Arbeidstherapie voor tbc.- patiënten en geesteszieken. in 1934 1935 F. Distributie van levensmiddelen. In 1936 werd voortgegaan met de in het najaar van 1932 aangevangen distributie van onvermengde margarine. Evenals in 1935 kwamen hiervoor in aanmerking gezinnen met 4 of meer kinderen, voor zoover zij gedurende 3 maanden of langer als werklooze of armlastige in ondersteuning waren, dan wel bij een werkverschaffing waren tewerkgesteld. Voor elk gezinslid werd 200 gr (per gezin afgerond op pakjes van !4 kg) margarine per week verkrijgbaar gesteld. Met ingang van 3 October 1936 werden ook de gezinnen van 2 tot en met 5 personen, die overigens aan de gestelde vereischten voldeden, voor de distributie van onvermengde margarine in aanmerking gebracht. Per week werd voor elk van deze gezin nen één pakje margarine van kg beschikbaar gesteld. De verkoop van de margarine vond plaats door den Dienst uit enkele centrale punten tegen betaling van 11 cent per pakje van V2 pond en tegen inlevering van de aan de rechthebbenden bij de steunbetaling uitgereikte bons. In totaal werden verstrekt: 573602 J-2-pondspakjes, waarvoor ontvangen f 63.096,22 747010 82.171,10 1021058 112.316,38 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 689