64 Arbeidstherapie. Verpleging van krankzinnigen voor rekening van de Ge meente. Verpleging van zenuwpatiën ten voor reke ning van de Gemeente. stonden op 31 December ingeschreven 337 mannelijke en 536 vrouwelijke patiënten, totaal 873, in gezinsverpleging waren 16 mannen en 9 vrouwen, totaal 25, en met verlof 13 patiënten (1 man en 12 vrouwen). Het aantal verpleegdagen in 1936 be droeg 315 472. In de Kliniek „Oekenburgh” waren op 31 December 1936 aanwezig 25 mannelijke en 53 vrouwelijke zenuwpatiënten; het aantal verpleegdagen in 1936 bedroeg 33 861. Op 31 December waren 1467 krankzinnigen (729 mannelijke en 738 vrouwelijke) voor rekening van de Gemeente in verple ging; het gemiddeld aantal patiënten was 1427 (29 op 10 000 inwoners), de kosten van verpleging en overbrenging bedroegen f 1.015.144,11, aan Provinciale subsidie (Va van de verpleegkosten) en bijdragen van particulieren werd onderscheidenlijk f 333.419,21 en f 147.650,87 ontvangen. Het aandeel van de Provincie in de bijdragen van particulieren was f 40.721,07, zoodat het totaal der kosten door de Gemeente betaald f 574.795,10 of f 1,18 per inwoner bedroeg. Op 31 December waren 403 zenuwpatiënten (205 mannelijke en 198 vrouwelijke) voor rekening van de Gemeente in verple ging; het gemiddeld aantal patiënten was 355 (7 op 10 000 in woners), de kosten van verpleging en overbrenging bedroegen f 351.649,26, aan Provinciale subsidie en bijdragen van particu lieren werd onderscheidenlijk f 105.760,74 en f 45.049,73 ontvan gen. Het aandeel van de Provincie in de bijdragen van particu lieren was f 13.491,55, zoodat het totaal der kosten door de Gemeente betaald f 214.330,34 of f 0,44 per inwoner bedroeg. In de „Ramaer-Kliniek” werden voor rekening van de Ge meente ter verpleging opgenomen 157 mannen en 142 vrouwen, totaal 299 personen. De Dienst der Gemeenteplantsoenen verschafte aan 84 per sonen (25 zenuw- en 59 t.b.c.-patiënten) licht werk. Op 31 De cember waren nog werkzaam 20 zenuw- en 27 t.b.c.-patiënten. Nadere mededeelingen hieromtrent treft men aan in het verslag van den Dienst (bijlage 15), dat van den Dienst voor Maatschap pelijk Hulpbetoon (bijlage 35) en dat van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst (bijlage 37). 's-Gravenhaagsche vereeniging „Dr. Schroeder van der Kolk”. De consultatiebureaux voor volwassen mannen en voor vrouwen en minderjarige mannelijke patiënten gaven onderscheidenlijk 780 en 607 adviezen. Door bemiddeling van de Vereeniging werden 37 personen werkzaam gesteld bij Gemeentediensten of particulieren. In de werkinrichting voor mannen waren in 1936 78 patiënten werkzaam met 16 863 productiedagen, in die voor vrouwen 61 patiënten met 13 820 productiedagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 68