35 23 kookt rundvleesch in blik werd op 9 Mei 1936 wegens uitputting der beschikbare voorraden beëindigd. Op 15 Juni d.o.v. was dit eveneens het geval met den sedert 21 Januari 1935, naast het rundvleesch, beschikbaar gestelden voorraad gehakt in blik. Voor de distributie van het gekookt rundvleesch en het gehakt in blik kwamen in aanmerking ondersteunde en in werkverschaffing opgenomen personen, werkloozenkastrekkers, personen met een laag inkomen, instellingen met liefdadige doelstelling en landarbeiders. De per gezin verstrekte hoeveel heden hielden verband met de gezinssterkte. Evenals in 1935 waren de bussen rundvleesch en het gehakt verkrijgbaar bij slagers tegen inlevering van door den Dienst aan de rechthebbenden uitgereikte bons en tegen betaling van onderscheidenlijk f 0,25 en f 0,35 per kg-blik. De daarvoor in aanmerking komende instellingen met liefdadige doelstelling konden wederom het rundvleesch en het gehakt rechtstreeks van den Dienst betrekken. Van 22 Juni af werd wederom gehakt in blik beschikbaar gesteld tegen den prijs van f 0,35 per kg-blik. Nadat op 3 Sep tember de beschikbaarstelling daarvan werd beëindigd, werd op 28 September d.a.v. aangevangen met den verkoop van varkens gehakt in blik, hetwelk door het Departement van Sociale Zaken in distributie was gebracht tegen den prijs van f 0,32'/2 per kg-blik. Voor deze distributies van gehakt in blik kwamen aanvan kelijk alleen de ingevolge de Rijkssteunregeling ondersteunde en de in een van Rijkswege gesubsidieerde werkverschaffing geplaatste werkloozen in aanmerking. Met ingang van 21 De cember werden ook de armlastigen in aanmerking gebracht. De per gezin verstrekte hoeveelheden hielden wederom verband met de gezinssterkte. De verkoop van de bussen gehakt vond, daar de slagers o.m. op grond van de geringe winstmarge hun medewerking weiger den, rechtstreeks door den Dienst plaats uit enkele centrale punten tegen inlevering van aan de rechthebbenden uitge reikte bons. In totaal werden af geleverd: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. f 121.285,33 171.107,49 1936 87.656,335 in 1934 1935 406857 kg-blikken rundvleesch, waarvoor ontvangen 583276 en 151147 kg-blikken gehakt, waarvoor ontvangen 228396 kg-blikken rundvleesch en 123068 kg-blikken gehakt, waarvoor ontvangen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 690