35 25 het Haagsch Crisis G. van IV. VERZORGING VAN OUDE LIEDEN, GEBREKKIGEN EN MAATSCHAPPELIJK ONGESCHIKTEN EN KINDEREN. Zoo noodig worden oude lieden, gebrekkigen en maatschap pelijk ongeschikten en kinderen geheel of gedeeltelijk voor reke ning van de Gemeente verzorgd zoowel in inrichtingen onder eigen beheer als in inrichtingen niet onder eigen beheer en bij particulieren, terwijl bij ziekte of ontstentenis van de moeder, door verstrekking van hulp in de huishouding, de verzorging van kinderen in eigen gezin wordt mogelijk gemaakt. A. Verzorging in inrichtingen onder eigen beheer. Onder den Dienst ressorteeren het Bestedelingenhuis, het Tehuis voor Ouden van Dagen en het Verzorgingshuis. De eerste twee inrichtingen zijn in hoofdzaak bestemd voor de verzorging van personen, die den leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; op geneeskundig advies kan opneming beneden dien ten behoeve van het Haagsch Crisis Comité. Werkzaamheden ten behoeve Comité. Overzicht der werkzaamheden van den Dienst ten behoeve Werkzaajnheden van het Haagsch Crisis Comité: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1935 1936 1934 Verzoeken. 1820 2085 1989 Beslissingen. 22138 15856 22138 19940 210 634 259 22562 15856 waarvan: Beslissingen betreffende in het vorig dienst jaar door den Dienst behandelde verzoeken Op 1 Januari waren ten behoeve van het H.C.C. bjj den Dienst in behandeling Gedurende het verslagjaar ontvangen Beslissingen betreffende in het verslagjaar door den Dienst behandelde verzoeken Op 31 Dec. nog bjj het H.C.C. in behandeling Door het Haagsch Crisis Comité werd: gunstig beschikt tot afwijzing besloten 647 17149 17796 15807 1989 22393 1820 21005 22825 20740 16811 3129 24382 22562 21928 634 19306 1434 20740 15597 210_| 15807 Hiervan werden in het verslagjaar behandeld Per 31 Dec. bij den Dienst in behandeling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 692