35 26 Bestedelingenhuis. Aantal verzorgden. Het Bestedelingenhuis biedt plaats voor 365 personen, name lijk voor 312 valide en voor 53 verpleging behoevende personen. In verband met de gebleken behoefte is sedert geruimen tijd in overweging, na totstandkoming van de verbouwing van het Verzorgingshuis in het Bestedelingenhuis eenige voorzieningen te treffen, waardoor het aantal bedden voor verplegingbehoe- vendcn met een 21-tal zal kunnen worden uitgebreid. Het aantal bedden voor valide personen zal dan met 28 verminderen. leeftijd geschieden. Het Verzorgingshuis is meer bestemd voor de verzorging van chronische patiënten, die geen verpleging in een ziekeninrichting behoeven. Opneming van deze patiënten geschiedt op medisch advies. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Totaal. 64 256 64 27 104 77 424 333 91 19 6 1 1 3 2 1 90 26 64 65 333 268 65 door overlijden door wegblijven door ontslag op verzoek door ontslag wegens wangedrag door overplaatsing naar krank zinnigengestichten door overplaatsing naar andere inrichtingen uit ziekenhuizen uit krankzinnigengestichten uit andere inrichtingen. uit eigen woning Man- nen- 28 12 20 1 10 17 334 1 9 2 41 52 47 12 26 1 Man nen. Vrou- wen. 269 1 I 317 3 320 253 3 9 2 31 35 Totaal aantal verzorgden op 31 December 1936 Hiervan tijdelijk afwezig Sterkte op 31 December 1936 Sterkte op 31 December 1935 Tjjdelijk afwezig Totaal aantal verzorgden op 1 Januari 1936 Vermeerderde in den loop van het jaar met: Man- Vrou-1 nen. Verminderde in den loop van het jaar met: Vrou-To- wen. I taai. To- wen. j taal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 693