35 27 Totaal r Verzorgingsk os ten en bijdra gen in deze kosten. Onder de maatschappelijk ongeschikten zijn niet begrepen de personen, die wegens hun ouderdom worden verzorgd, al zijn zij behept met de gewone ouderdomsgebreken, maar uitsluitend zij, die bepaaldelijk wegens een gebrek of om andere redenen van maatschappelijke ongeschiktheid in verzorging zijn genomen. Van het totaal aantal verzorgden waren tijdelijk afwezig wegens verpleging in ziekeninrichtingen 17 mannen en 6 vrouwen onderscheidenlijk met 495 en 177, totaal 672 verpleeg- dagen. De kleinste sterkte (aantal personen gelijktijdig verzorgd) bedroeg 309 op 16 September 1936, de grootste sterkte 335 van 3 tot en met 6 December 1936, de gemiddelde sterkte bedroeg 317 verzorgden tegen 350 in 1934 en 326 in 1935. Het aantal verpleegdagen verdeeld over het totaal aantal personen in 1936 verzorgd, geeft een gemiddelden verpleegduur van 274 dagen. Voor 1934 en 1935 bedroeg dit aantal onder scheidenlijk 297 en 293. Het aantal verzorgden en verpleegdagen bedroeg over de Aantal verpleeg- jaren 1934 t./m. 1936: dagen. Per jaar Per verpleegdag De bijdragen in de kosten van verzorging bedroegen: f De netto-kosten bedroegen: De bruto-kosten van verzorging bedroegen: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1930. 1936. 1934. dagen. 127890 119000 116239 430 406 424 94346 335 87456 324 99604 314 28286 89 28783 106 430 127890 424 116239 Totaal 1935. 1934. 1936. f 105.113,91 64.492,66 Mannen Vrouwen Per jaar Per verpleegdag Per sonen. 342 88 Verpleeg- dagen. 100998 26892 95258 23742 Per sonen. 333 91 97.817,95 0,842 33.330,10 0,287 64.487,85 0,55s Verpleeg- dagen. 93740 22499 f 0,542 36.313,66 i f 0,30s 92 24654 406 119000 waarvan oude lieden gebrekkigen en maat schappelijk ongeschik ten Per jaarI f 40.578,79 Per verpleegdag 0,317 f 64.535,12 0,50» f 100.806,32 f 0,822 0,847 I Per- i Verpleeg- I sonen. 320 86

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 694