35 28 Tehuis voor Ouden van Dagen. Rekening houdende met de kosten van pensionneering ten laste van het Bestedelingenhuis bedroegen de Lasten en Baten van deze inrichting over het jaar 1936 derhalve: Op 249 verzorgden, waarvan 239 in het genot waren of werden gesteld van de rente bedoeld in de artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet en ingevolge de Ouderdomswet 1919, 3 een uit- keering ontvingen ingevolge de Ongevallenwet, 4 een pensioen genoten en 3 een lijfrente ontvingen, kon een gedeelte der ver- zorgingskosten worden verhaald. Bovendien kon dit voor 111 personen uit anderen hoofde geschieden. De kosten werden geheel terugbetaald voor 9 personen met 910 verpleegdagen, waarvan 8 oude lieden met 544 en 1 maatschappelijk onge schikte met 366 verpleegdagen. Het Tehuis voor Ouden van Dagen biedt plaats voor 230 personen. Sedert geruimen tijd bestond behoefte aan uitbreiding van het aantal plaatsen voor verpleging behoevende patiënten. Door overplaatsing van 16 valide personen naar het Bestede lingenhuis was het mogelijk in het Tehuis voor Ouden van Dagen 2 zalen in te richten voor verpleging behoevende pa tiënten, waardoor het aantal plaatsen ten behoeve van deze categorie personen met ingang van 4 December 1936 werd uit gebreid tot 84, terwijl het aantal plaatsen voor validen tot 146 verminderde. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. f 100.941,16 f 33.330,10 2.006,28 1) 35.336,38 Bruto-bijdragen 65.604,78 Netto-kosten Bruto-kosten Per verpleegdag f 0,868. Baten, zie art. 1 van de Baten Bijdragen personeel voor eigen en weduwen- en weezenpensioen Lasten, zie Bedrjjfsrekening art. 1 der Lasten Premiën voor pensioen f 97.817,95 3.123,21 1) 1) Het aandeel in de kosten van pensionneering ten laste van de inrichtingen van den Dienst wordt begroot onder artikel 12 der Lasten „Algemeene Onkosten” en uit dezen post gekweten, terwijl de bijdragen van het personeel voor eigen en weduwen- en weezenpensioen zijn opgenomen onder artikel 13 der Baten „Verhaal van bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 695