35 31 Verzorgingshuis. Rekening houdend met de kosten van pensionneering ten laste van het Tehuis voor Ouden van Dagen bedroegen de Lasten en Baten van deze inrichting over het jaar 1936 derhalve: Op 210 verzorgden, waarvan 201 in het bezit waren of werden gesteld van de rente, bedoeld in de artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet en ingevolge de Ouderdomswet 1919, 3 een uit- keering ontvingen ingevolge de Ongevallenwet, 5 een pensioen genoten en 1 een lijfrente ontving, kon een gedeelte der ver- zorgingskosten worden verhaald. Bovendien kon dit voor 138 personen uit anderen hoofde geschieden. De kosten werden geheel terugbetaald door 21 personen met 2813 verpleegdagen, waarvan 13 oude lieden met 1205 en 8 maatschappelijk onge- schikten met 1608 dagen. Het Verzorgingshuis biedt plaats voor 130 personen, nl. voor 55 valide en voor 75 verpleging behoevende personen. In verband met de reeds geruimen tijd bestaande behoefte aan meer plaatsen voor verpleging behoevende patiënten is, ten einde het aantal bedden daarvoor met een 16-tal te kunnen uit breiden, reeds in 1933 een verbouwing voor deze inrichting voorgesteld. Tot op heden is deze echter nog niet tot uitvoering gekomen. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. f 101.712,18 42.485,09 Bruto-büdragen f 59.227,09 Netto-kosten i) Zie noot op bladzyde 28. Lasten, zie Bedrijfsrekening art. 2 der Lasten f 98.236,65 Premiën voor pensioen3.475,531) Bruto-kosten Per verpleegdag f 1,26*’. Baten, zie art. 2 van de Baten f 40.220,29 Bijdragen personeel voor eigen en weduwen- en weezenpensioen 2.264,80J)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 698