65 den. voor onge- huwde moeders, meisjes, ver waarloosden en zwervers. De ontvangsten bedroegen f 58.624,04, de uitgaven f 58.898,18; nadeelig saldo: f 274,14. In de vakschool en werkinrichting voor blinden van den Zorg voor blin- Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon waren op 31 December 46 mannen en 7 vrouwen werkzaam. Het aantal werkdagen in 1936 bedroeg 11771’/2. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar bijlage 35. Vereeniging tot instandhouding van de blindenwerkinrich ting. Het aantal in de inrichting werkzame blinden was 16. Aan giften en contributiën werd f 3.841,60 ontvangen; voorts verkreeg de Vereeniging een legaat van f 450,De opbrengst van verkochte goederen en verrichte werkzaamheden bedroeg f 1781,23. Volgens de exploitatierekening waren de ontvangsten f 13.958,05, de uitgaven f 15.542,31; nadeelig saldo: f 1.584,26. De Vereeniging „Kolff’s Blindenfonds” verleende steun aan 29 blinden (11 vrouwen en 1 man uit ’s-Gravenhage en 12 vrou wen en 5 mannen van buiten de Gemeente), in hoofdzaak be staande in werkverschaffing (naai-, brei- en borstelwerk), waar voor de Vereeniging de grondstoffen verstrekte. Aan weekloon en grondstoffen werd in het verslagjaar f 2.811,56 betaald; de opbrengst van den verkoop der door de blinden vervaardigde goederen bedroeg f 2.119,54. De Vereeniging kreeg van particuliere zijde de beschikking over een buitenhuis te Warnsveld, te gebruiken als vacantieoord voor de blinden, met vergoeding van hun reis- en verblijfkosten. In het Bestedelingenhuis, het Tehuis voor Ouden van Dagen Zorg voor ouden en het Verzorgingshuis van den Gemeentelijken Dienst voor van dagen enz. Maatschappelijk Hulpbetoon werden op 31 December onderschei denlijk 333, 218 en 116 personen verzorgd. In inrichtingen niet onder eigen beheer, bij particulieren en in eigen gezin werden gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente 2 959 personen verzorgd. Nadere gegevens treft men aan in het verslag van den genoemden Dienst (bijlage 35). De Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo verschafte vrije woning aan 8 arme huisgezinnen van ouden van dagen, terwijl 36 oude juffrouwen in de Switzar-Rademaker Stichting tegen een kleine vergoeding een moderne woning te harer be schikking hadden. Vereeniging „Onderlinge Vrouwenbescherming”, afd. Den Zorg Haag. De Afdeeling oefende de voogdij uit over 15 kinderen, die bij particulieren of in inrichtingen waren uitbesteed en behan delde voorts 42 gevallen, waarvoor haar steun werd gevraagd. Het boekjaar sloot met een nadeelig saldo van f 1.615,68. Ned. R.-K. Centrale Vereeniging ter bescherming van meisjes. In de St. Anna-Stichting en de St. Moniea-Stichting werden 251 kinderen en 167 meisjes verpleegd met onderscheidenlijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 69