35 33 171 I Het aantal verzorgden en verpleegdagen bedroeg gedurende Aantal verpleeg de jaren 1934 t./m. 1936: dagen. Verzorgings- kosten en bij dragen in deze kosten. I Onder de maatschappelijk ongeschikten zijn niet begrepen de personen, die wegens hun ouderdom worden verzorgd, al zijn zij behept met de gewone ouderdomsgebreken, maar uitsluitend zij, die bepaaldelijk wegens een gebrek of om andere redenen van maatschappelijke ongeschiktheid in verzorging zijn genomen. 0,69’1 De netto-kosten bedroegen: Rekening houdend met de kosten van pensionneering ten laste van het Verzorgingshuis bedroegen de Lasten en Baten van deze inrichting in 1936: De bruto-kosten van verzorging bedroegen: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936. 1935. 1934. 42946 43504 166 168 171 43922 108 25369 109 27274 30567 125 1936. 1934. 1935. f f f f 73.606,61 Bruto-bijdragen f 27.966,34 Netto-kosten O Zie noot op bladzijde 28. 26230 43504 17577 42946 46 13355 j 43922 58 166 Per jaar Per verpleegdag Perso nen. 73 98 Verpleeg dagen. 18416 i 25506 Perso nen. 63 105 Verpleeg- dagen. 18468 25036 Perso nen. 61 105 25.714,92 0,59’ Verpleeg dagen. 17201 25745 Bruto-kosten Per verpleegdag f 1,714. Baten, zie art. 3 van de Baten Bijdragen personeel voor eigen weduwen- en weezenpensioen f 1,142| 44.534,46 1,03’ f 25.714,92 en 2.251,42 i) maat- Mannen Vrouwen Totaal waarvan: oude lieden gebrekkigen en schappelijk onge- schikten Totaal 70.249,38 1,63 6 59 168 47.715,88 I 1,09’f 30.539,30 f f 50.161,80 Lasten, zie Bedrijfsrekening art. 3 der Lasten f 70.249,38 Premiën voor pensioen3.357,23 Per jaarI f 80.701,10 f 74.088,79 I Per verpleegdag 1,837 l,703| De bijdragen in de kosten van verzorging bedroegen: Per jaar Per verpleegdag 26.372,91 I f 0,60® f 45.640,27

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 700