35 34 Overzicht van de verzorging in inrichtingen onder eigen beheer. De drie inrichtingen te zamen bieden plaats voor 725 per sonen. De 193 (sinds 4 December 1936: 212) bedden voor ver pleging behoevende patiënten waren in 1936 nagenoeg voort durend bezet; zelfs kon niet steeds aan alle aanvragen worden voldaan. Voor valide personen daarentegen, waarvoor 532 (sinds 4 December 1936: 513) bedden aanwezig zijn, bleven ook in 1936 steeds plaatsen beschikbaar. Na de totstandkoming van de voor het Bestedelingenhuis en het Verzorgingshuis voorgenomen verbouwingen, waartoe echter nog geen machtiging werd verkregen, zal voor een 37-tal patiënten duurdere verzorging in andere inrichtingen of bij particulieren kunnen worden voorkomen. Aantal verzorgden en verpleegdagen van de drie inrichtingen onder eigen beheer te zamen: Op 124 verzorgden, waarvan 110 in het genot waren of werden gesteld van de rente, bedoeld in de artikelen 369 en 370 der Invaliditeitswet en ingevolge de Ouderdomswet 1919, 3 een uit- keering ontvingen ingevolge de Ongevallenwet, 10 een pensioen genoten en 1 een lijfrente ontving, kon een gedeelte der ver- zorgingskosten worden verhaald. Bovendien kon dit voor 87 personen uit anderen hoofde geschieden. De kosten werden geheel terugbetaald voor 7 personen (oude lieden) met 796 ver pleegdagen. Gemiddeld bleven 70 bedden onbenut. Dit waren voornamelijk plaatsen voor valide personen, terwijl aan de aanvragen van verpleging behoevende patiënten niet steeds kon worden vol daan, zoodat deze in vele gevallen in veelal duurdere particuliere rust- en verpleeghuizen moesten worden ondergebracht. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. Algemeen. Aantallen. 1934. 1935. 1936. 670 691 668 Op 1 Januari waren in verzorging In den loop van het jaar opgenomen Gedurende het jaar verzorgd Ontslagen of overleden Op 31 December nog in verzorging Totaal aantal verpleegdagen Gemiddeld aantal verzorgden Gemiddelde verzorgingsduur in dagen 254292 697 282 902 211 702 200 245157 672 287 853 185 691 162 239548 655 266 668 234 902 232

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 701