35 3ö r 7 De totale kosten en bijdragen bedroegen per jaar: zieken en hulp behoevenden. Overzicht van de kosten en bijdragen voor de drie inrich- Kosten en bü- tingen onder eigen beheer te zamen: dragen. De inrichtingen werden regelmatig bezocht door een genees- Verzorging van kundige van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst. De verzorging van zieken en hulpbehoevenden was op 31 December toevertrouwd in het Bestedelingenhuis aan 2 verpleegsters en 8 helpsters, in het Tehuis voor Ouden van Dagen aan 2 verpleegsters en 16 helpsters en in het Verzorgings huis aan 2 verpleegsters en 15 helpsters. In het Tehuis voor Ouden van Dagen moest het aantal helpsters worden uitgebreid, o. a. wegens de toeneming van het aantal plaatsen voor ver pleging behoevende patiënten. De verpleegsters worden aange wezen door en zijn in dienst van den Gemeentelijken Genees kundigen en Gezondheidsdienst. Kwamen er gedurende het jaar 1935 in de drie inrichtingen te zamen 94 sterfgevallen voor, in 1936 overleden, mede ten ge volge van een korte griep-periode, 125 personen. Gezien de leef tijden mag in het algemeen de gezondheidstoestand van de ver pleegden toch niet ongunstig genoemd worden. Door het Comité tot het organiseeren van autotochten voor Ontspanning, verpleegden en het Comité tot organisatie van auto- en boot tochtjes voor gebrekkigen werden aan de verzorgden wederom eenige autotochtjes aangeboden, waarvan door hen, wier licha melijke gesteldheid dit toeliet, een zeer dankbaar gebruik werd gemaakt. Mede werd een gratis voorstelling in Circus Hagen beek bij gewoond, aangeboden door de directie van dit circus. Het Comité voor de luisterrijke viering te ’s-Gravenhage van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana en Prins Bernhard stelde een aantal verzorgden in de gelegenheid om op 23 De cember 1936 een uitvoering bij te wonen in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen, terwijl in de inrichtingen een zang uitvoering werd gegeven en versnaperingen werden aange boden. De gemiddelde kosten en bijdragen per verpleegdag bedroegen: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1936 1935 1934 f f f f Bruto-kosten Netto-bij dragen Netto-kosten f 289.035,69 116.334,48 172.701,21 1,13® 0,457 0,67“ 1,11 0,435 0,675 f 272.195,78 I 106.627,90 f 165.567,88~ f 1,112 0.414 f 0,698 f 266.303,98 99,265,31 f 167.038,67 Bruto-kosten Netto-bijdragen Netto-kosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 702