35 74 I 37 Van de in 1936 op genomen verzorgden Voor de onderscheiding van volwassenen en kinderen is de leeftijdsgrens van 21 jaar genomen. De verzorging in particuliere rust- en verpleeghuizen ge schiedt voornamelijk wegens plaatsgebrek voor chronische patiënten in de onder den Dienst ressorteerende inrichtingen. De particuliere rust- en verpleeghuizen staan in het algemeen onder deskundige leiding. De opneming geschiedt op medisch advies van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheids dienst; de controle heeft plaats zoowel door dezen Dienst als door Maatschappelijk Hulpbetoon. Van het aantal in 1936 geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente verzorgde kinderen werden in verzorging genomen: 1 VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. weiden verzorgd waarvan Totaal. kwamen uit: 27 47 37 6 ziekenhuizen 31 1 3 1 83 26 22 968 140 564 255 1079 596 1675 173 564 621 317 17 13 n 25 12 andere inrichtingen. eigen woning of gezin 110 480 k rankzinnigenge- stichten volwas-i kin- senen. deren. in verband met opneming van de moeder in een verzorgingsinrichting. in verband met opneming van één der ouders in een krankzinnigengesticht; 3 75 I in eigen cülkren. gezin. 471 162 kinderen uit 84 gezinnen in verband met opneming van één der ouders in een ziekeninrichting; 4 ininrich- k™^®n b« parti- hufzeT 158 1439

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 704