35 39 in inrichtingen onder eigen beheer, in inrichtingen onder ander beheer, in particuliere rust- en verzorgingshuizen en in ge zinnen. Tot 1935 namen de kosten van verzorging geleidelijk toe. Dit was voornamelijk het gevolg van de omstandigheid dat, omdat de verpleging van chronische patiënten in verzorgingsinrich tingen goedkooper is dan in ziekenhuizen, veelvuldig patiënten in verzorging worden genomen, die voorheen in ziekenhuizen zouden zijn verpleegd. Mede hierdoor namen de kosten van ziekenhuisverpleging tot 1935 belangrijk af. Dat de kosten van verzorging thans in vergelijking met 1935 niet onbelangrijk zijn gedaald, moet in hoofdzaak worden toe geschreven aan het overleg, dat zoowel sehriftelijk als monde ling heeft plaats gehad met inrichtingen en particulieren in en buiten de Gemeente waar personen geheel of gedeeltelijk voor rekening van den Dienst worden verzorgd, waardoor in onder scheidene gevallen de door den Dienst te betalen verzorgings- kosten konden worden verlaagd of de verzorging voor rekening van den Dienst kon worden beëindigd. Daar bedoeld overleg, na de inspectiereis van den daarvoor aangewezen ambtenaar, aan het einde van het jaar nog niet was beëindigd, zal het vol ledig resultaat eerst tot uitdrukking komen in het verslag jaar 1937. C. Overzicht van de verzorging, zoowel in inrichtingen onder eigen beheer als daarbuiten. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de verzorging Overzicht der geheele verzorging. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. De kosten en bijdragen bedroegen: Netto-kosten. Bijdragen. Bruto-kosten. 1934 1935 1936 Op 1 Januari In den loop van het jaar opgenomen. Gedurende het jaar verzorgd Ontslagen of overleden Op 31 December in verzorging Totaal aantal verpleegdagen Gemiddeld aantal verzorgde personen Gemiddelde verzorgingsduur in dagen 1934 1935 1936 2607 2937 2959 Aantal verpleeg- I dagen. 630057 1726 180 700994 1921 185 f 320.903,30 379.922,73 357.466,69 684531 1864 177 f 45.103,53 68.395,47 78.968,01 Kosten en bijdragen 1934-1936. 1735 1774 3509 1635 1874 1874 1916 3790 1838 1952 1952 1909 3861 2082 1779 375765 455837 444983 f 366.006,83 448.318,20 436.434,70 Aantal i personen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 706