35 41 V. GENEESKUNDIGE VERZORGING. In 54 gevallen gaf de invordering van de bijdragen aan leiding een beslissing van den kantonrechter uit te lokken. Het vorige jaar werd dit voor 34 gevallen gedaan. Ingevolge rechter lijke uitspraak werd gedurende 1936 ontvangen f 9.603,90, zoodat f 168.629,42 ingevolge minnelijke schikking werd geïnd. De geneeskundige armenverzorging omvat ingevolge art. 33 Geneeskundige armenverzor ging. der Armenwet: genees-, heel- en verloskundige behandeling, levering van genees- en verbandmiddelen, benevens verpleging, en wordt, volgens art. 35 van het Reglement op den Gemeente lijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, verstrekt aan personen, van wie gebleken is, dat zij niet in staat zijn: a. zich die hulp uit eigen middelen te verschaffen; b. die hulp door tusschenkomst der kerkelijke of bijzondere instellingen van wel dadigheid te verkrijgen. In de geneeskundige verzorging waren ook de verzorgden in het gesticht voor oude mannen en vrouwen der Ned. Isr. Ge meente, de gestichten van het R.-K. Par. Armbestuur, het Be stede lingenhuis, het Tehuis voor Ouden van Dagen en het Ver zorgingshuis. Het verleenen dier verzorging is opgedragen aan den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. Gedurende het jaar 1936 werden op voorschrift van den Ge- Ziekenhuis- en meentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst 15147 per- sanatorium- sonen ter verpleging in ziekeninrichtingen opgenomen; de daar- verpleging, voor vereischte verklaringen voor geheel of gedeeltelijk koste- looze verpleging werden voor zoover noodig door onzen Dienst af gegeven. Overzicht van gedurende de jaren 19341936 door bemid- Overzicht deling van den Dienst opgenomen on- en minvermogende 1934—1936. patiënten, benevens het aantal verpleegdagen: VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. 1934. 1935. 1936. 1311 1270 1376 554062 544425 568878 Op 1 Januari in verpleging In verpleging opgenomen In het geheele jaar werden verpleegd Ontslagen of overleden zoodat op 31 Dec. in verpleging bleven Totaal aantal verpleegdagen waarvan voor besmettelijke ziekten: in de Gemeenteziekenhuizen in particuliere ziekenhuizen 1364 13493 14857 13546 16436 7606 1311 13776 15087 13817 3931 3322 1270 15147 16417 15041 2085 2122

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 708