35 42 Inning Kosten van verpleging. Het gemiddeld aantal patiënten in de Gemeenteziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen en sanatoria alsmede het gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt bedroeg: Van het totaal aantal patiënten werden verpleegd in: der kosten geschiedde door de betrokken ziekeninrichtingen. De inning van de kosten van verpleging in de Gemeente ziekenhuizen van patiënten uit andere gemeenten geschiedde vroeger eveneens rechtstreeks door de Gemeenteziekenhuizen. Wegens de aan deze inning verbonden moeilijkheden werd echter meermalen de bemiddeling ingeroepen van den Dienst. In 1935 geschiedde dit nog voor 8 gevallen. Het met ingang van 12 Juli 1935 in werking getreden nieuwe artikel 3.9bis der Armen wet bracht in dezen gang van zaken echter wijziging, daar in dit artikel is bepaald, dat de kosten van ziekenhuisverpleging en vervoer komen ten laste van de gemeente, waar de ver pleegde hoofdverblijf heeft. II Voor de verpleging van 16417 patiënten met in totaal 568878 verpleegdagen werd door den Dienst betaald f 2.073.772,74, waar van aan de Gemeenteziekenhuizen f 875.685,en aan de particu liere ziekeninrichtingen f 1.198.087,74. In het totaal bedrag ad f 2.073.772,74 is voor de verpleging van personen, lijdende aan besmettelijke ziekten, met 4207 ver pleegdagen f 17.425,begrepen, waarran voor de Gemeente ziekenhuizen f 9.382,50 en voor de particuliere ziekeninrichtingen f 8.042,50. Het bedrag betaald ten behoeve van deze zieken werd van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst teruggevorderd, zoodat ten slotte voor ziekenhuis- en sanato- riumverpleging ten laste van den Dienst kwam f 2.056.347,74 voor 564671 verpleegdagen. de Opgemerkt dient te worden, dat voor de patiënten, voor wie bijdragen in de de volle verpleegprijs werd betaald, in het algemeen de inning kosten van verpleging. 175 I VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. van 16417 patiënten met 568878 verpleegdagen. 1934 1935 1936 568 496 530 Gemeente zieken huizen. 35 32 31 37 36 35 Gemeente zieken huizen. Gemeenteziekenhuizen6296 patiënten met 193899 verpleegdagen. particuliere ziekeninrichtingen 10121 374979 Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt. Particuliere j zieken- I huizen. 29 29 27 i Gezamen- l«k. 1518 1492 1554 patiënten per dag. Particuliere; I zieken- inrich tingen. 950 996 1024 175 183 188 j Gezamen- sanatoria.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 709