66 Reclasseering. Kinderbewaar- plaatsen. 54 483 en 14 736 verpleegdagen. 1120 meisjes werden aan huis bezocht; over 158 meisjes werd patronaat uitgeoefend. Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. De Algemeene Commissie voor Kinderverpleging en Kinderbescherming had de voogdij over 315 kinderen, terwijl de parochiale Conferenties 35 kinderen verpleegden. In het kinderhuis van de Vereeniging werden 64 kinderen met 16 594 verpleegdagen verzorgd. Vereeniging „Kindertoevlucht”. Verpleegd werden 81 kin deren met 18 515 verpleegdagen. Er vertrokken 71 kinderen; nieuw opgenomen werden 49. De baten bedroegen f 33.794,23, de lasten f 24.282,18; batig saldo: f 9.512,05. Leger des Heils. In het Tehuis voor Meisjes werden verpleegd 27 personen met 5 298 verpleegdagen, in de Slum (Barmhartig- heidswerk) 149 kinderen met 17117 verpleegdagen. Fonds van Liefdadigheid voor Roomsch-Katholieken, Ge sticht Schiefbaan-Hovius (Groenestein). In het verslagjaar werden in totaal 342 kinderen (194 jongens en 148 meisjes) ver pleegd; hieronder bevonden zich 259 voogdijkinderen. Het aantal verpleegdagen bedroeg in totaal 95 122 of 278 dagen per kind. Het inwonend verplegend personeel bestond uit 55 personen. Afdeeling „Haagsch Stationswerk” van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn. Aan de stations werd per week 67!6 uur gepost. In 400 gevallen werd hulp verleend, terwijl 1 300 inlichtingen gegeven werden. De Vereeniging „Tehuis voor Onbehuisden” verstrekte ge durende 1936 143 233 maaltijden. Het aantal verpleegnachten van passanten bedroeg 11669. In verband met de Verordening op het op rich ten en het hebben van kinderbewaarplaatsen en het opnemen van pleeg kinderen werden door de Politie o.m. 1545 controlebezoeken gebracht. Vereeniging „Juliana-klnderbewaarplaatsen te Schevenin- gen”. Voor de bewaarplaats aan de Badhuiskade bedroeg het aantal verpleegdagen 5 601, voor die aan de Doggersbankstraat 12199. De kinderbewaarplaats van het R.-K. Kerkbestuur der Pa rochie van den H. Willibrord werd dagelijks door 44 kinderen bezocht. Het aantal verpleegdagen was 12 663. De inkomsten be droegen f 3.154,02, de uitgaven f 3.750,89; nadeelig saldo: f 596,87. Vereeniging tot oprichting van Kinderbewaarplaatsen. In totaal werden 326 kinderen verpleegd (Hugo-de-Grootstraat 71 met 2 861 verpleegdagen, Merwedestraat 255 met 9 023 verpleeg dagen). De bewaarplaats in de Hugo-de-Grootstraat werd op geheven. De baten bedroegen f 7.415,93, de lasten f 8.606,81® nadeelig saldo: f 1.190,88B. R.-K. Reclasseeringsvereeniging. Op 31 December 1936 ston-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 70