35 44 wijl de verpleegprijs voor volwassenen in het R.-K. Ziekenhuis, alhier, met ingang van 1 Januari 1936 f 0,10 per verpleeg- dag werd verlaagd. Rekening houdende met het feit, dat 41 van het aantal opgenomen patiënten niet in staat bleek tot het betalen eener bijdrage (onvermogenden), werd ten behoeve van de verpleging van minvermogenden alleen, over 1936 onge veer f 1,22 gemiddeld per verpleegdag ontvangen. Van de gelegenheid om het verschuldigde bedrag in weke- lijksche of maandelijksche termijnen te voldoen werd ruim schoots gebruik gemaakt. Niettemin gaven 94 gevallen van on willige debiteuren aanleiding een beslissing van den kanton rechter uit te lokken. Voor de jaren 1934 en 1935 bedroegen deze aantallen onderscheidenlijk 38 en 78. Van het in dit verslagjaar buiten de barakverpleging in totaal ontvangen bedrag ad f 407.485,80 als bijdrage in de kosten van ziekenhuis- en sanatoriumverpleging werd f 401.852,36 ont vangen als gevolg van minnelijke schikking en f 5.633,44 inge volge rechterlijke uitspraak. Op enkele uitzonderingen na werden met de instellingen, waarmede overeenkomsten zijn aangegaan betreffende het doen verplegen harer leden, met ingang van 1 Augustus 1936 nieuwe contracten afgesloten. Met nagenoeg alle fondsen werd een regeling getroffen, waarbij het te vergoeden aantal verpleeg- dagen op 90 werd gesteld, terwijl het bedrag der vergoeding van f 1,50 werd verhoogd tot f 1,75 per verpleegdag. Werd voorheen, naar gelang was overeengekomen, de vergoeding betaald o. m. over een bepaald aantal dagen per ziektegeval, veraekerings- of kalenderjaar, thans geldt de bepaling „90 dagen bij een on onderbroken verpleging”. Voor rekening van de fondsen kwam in 1934 tot en met 1936: Ingevolge de nieuwe overeenkomsten werd voor kosten van vervoer van patiënten, die lid zijn van een fonds voor zieken- huisverpleging, aan de fondsen in rekening gebracht f 1.555,75. VERSLAG VAN MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON. In van de Bedrag. Jaar. 1934 1935 1936 157053 167103 182077 f 235.023,75 250.056,50 287.357,51 Aantal verpleegdagen. totale kosten. 11,2 12.4 13,9 totale bijdragen. In van het totaal 28,3 30,7 32,- 63,- 67,4 70,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 711